Печат

Западът активно работи по проекта "анти-Русия"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Москва не може да наблюдава спокойно заплахите, които се появяват край нейните граници

По всичко личи, че по про­екта „анти-​Русия” се води активна работа, а това не може да не пре­диз­ви­ква безпо­койството на Москва. Това заяви Вла­ди­мир Путин в обширно интервю, повод за което стана пуб­ли­ку­ва­ната ден по-​рано негова ста­тия за руско-​украинските отноше­ния. (Подробно резюме на ста­ти­ята — на стр.13). „Когато виждаме, че

Печат

Путин и Лукашенко договориха цената на газа за Беларус

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пре­зи­ден­тите на Русия и Бела­рус Вла­ди­мир Путин и Алек­сандър Лукашенко се дого­во­риха, че цената на газа за Бела­рус през 2022 г. ще остане на рав­нището на тази година, съобщи пред жур­на­ли­сти прес­сек­ре­та­рят на рус­кия държа­вен глава Дмит­рий Пес­ков след прего­во­рите между двамата лидери в Санкт Петербург.

До края на тази година между „Газпром” и

Печат

Председателят на НД "Русофили" в област Пазарджик се срещна с руския посланик

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пред­се­да­те­лят на НД „Русофили” в област Паза­рджик Нина Димова връчи покана на посла­ника на Рус­ката феде­рация у нас Елео­нора Мит­рофа­нова да при­съства на Фести­вала на рус­ката кул­тура, който ще се про­веде на 23 и 24 октом­ври т.г. в град Раки­тово. Заедно с г-​жа Нина Димова на срещата при­съства и Бори­слав Раков, член на Наци­о­нал­ния съвет на НД

Печат

Държавният глава поздрави Макрон по случай националния празник

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В поздра­ви­телна телеграма до своя френ­ски колега Ема­нюел Мак­рон рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин отбе­лязва бога­тата исто­рия на отноше­ни­ята между двете страни и изра­зява уве­ре­ност, че раз­ви­ти­ето на кон­струк­тив­ния диа­лог между Рус­ката феде­рация и Франция би спо­соб­ствало укреп­ва­нето на ста­бил­но­стта на континента.

Путин изра­зява увереност

Печат

Руският президент ще участва в среща на АТИС

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пре­зи­дентът на Русия Вла­ди­мир Путин ще участва във вир­ту­ална среща на лиде­рите на Азиатско-​Тихоокеанското ико­номи­че­ско сътруд­ни­че­ство (АТИС), която ще се състои на 16 юли, съобщи прес­сек­ре­та­рят на държав­ния глава Дмит­рий Песков.

Онлайн срещата ще премине под пред­се­да­тел­ството на Нова Зелан­дия. Както по-​рано съобщи преми­ерът на тази страна