Печат

Западът активно работи по проекта "анти-Русия"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Москва не може да наблюдава спокойно заплахите, които се появяват край нейните граници

По всичко личи, че по про­екта „анти-​Русия” се води активна работа, а това не може да не пре­диз­ви­ква безпо­койството на Москва. Това заяви Вла­ди­мир Путин в обширно интервю, повод за което стана пуб­ли­ку­ва­ната ден по-​рано негова ста­тия за руско-​украинските отноше­ния. (Подробно резюме на ста­ти­ята — на стр.13). „Когато виждаме, че се появя­ват заплахи — при това свър­зани със сигур­но­стта, ние трябва да сме наясно как да ги пари­раме”, обяс­нява рус­кият пре­зи­дент комен­ти­ра­ните в ста­ти­ята тези.

Той отбе­лязва, че живеем в усло­вия, които много бързо проме­нят света така, че вче­раш­ният ден вече не при­лича на днеш­ния и това налага дъл­бок ана­лиз на обек­тив­ните исто­ри­че­ски факти и на меж­ду­на­род­ните отноше­ни­ята, на отноше­ни­ята с близ­ките и по-​далечни съседи. „За всички нас е много важно добре да раз­би­раме днеш­ните реал­но­сти, изли­за­йки от исто­ри­че­ския кон­текст на онова, което е довело до тези реал­но­сти”, казва Путин.

В този сми­съл крайно важно е да бъдат пре­оце­нени съби­ти­ята през послед­ните години в Украйна и после­диците от тях. Осо­бена тре­вога пре­диз­ви­ква настъп­ле­ни­ето на нео­нацист­ката идео­логия в тази страна и кон­тролът, който де факто раз­лични ради­кални обра­зу­ва­ния уста­но­вя­ват над вла­стите в Киев. „В Украйна има мили­они хора, които искат въз­ста­но­вя­ване на отноше­ни­ята с Русия. Има поли­ти­че­ски сили, които насто­яват за тях­ното нормализиране.

На тях обаче не им е оста­вен ника­къв шанс да реа­ли­зи­рат поли­ти­че­с­ките си цели. Тях ги отстра­ня­ват от поли­ти­че­с­ката сцена по извън пра­вов път. Някои про­сто ги уби­ват на улицата, а после никой не търси пре­стъп­ниците. Други живи ги изга­рят, както беше при трагич­ните съби­тия в Одеса. Закри­ват наци­о­нални медии, слагат опо­ненти под домашен арест. При това орга­ните на властта вземат реше­ния, които са абсо­лютно извън правото и дори извън рам­ките на тях­ната компе­тенция. С други думи, отнета е възмож­но­стта за как­вато и да било легална поли­ти­ческа дей­ност”, е оцен­ката на рус­кия пре­зи­дент за състо­я­ни­ето на поли­ти­че­с­ката система в Украйна.

В интер­вюто си той отново обос­но­вава тезата си, раз­вита в ста­ти­ята „За исто­ри­че­ското един­ство на рус­наци и укра­инци”: „Става дума за пре­си­ча­нето на нашите пътища, за вза­им­ната връзка и преп­ли­та­нето на съд­бите на мили­они хора, които живеят днес на тери­то­ри­ята на днешна Украйна и днешна Русия. Това исто­ри­че­ско и духовно преп­ли­тане на нашите народи е продължа­вало векове. А това, което днес гово­рят укра­ин­ските вла­сти, не е свър­зано с народа, а с избора, който те са напра­вили за себе си. Това обаче не озна­чава, че този избор е окончателен”.

По думите му едва ли граж­да­ните на Украйна ще наблю­да­ват спо­койно сегаш­ните управ­ници, които идват на власт с едни лозунги, а после заста­ват на коренно раз­лични позиции и не защи­тават инте­ре­сите на укра­ин­ския народ, а на онези, които ръко­во­дят и плащат тях­ното пре­би­ва­ване във властта.

В Киев реаги­раха пани­че­ски на ста­ти­ята на рус­кия пре­зи­дент, като съз­ряха в нея „агре­сия и посега­тел­ство върху укра­ин­ския суве­ре­ни­тет”. Про­явя­вайки забе­лежи­телно невеже­ство в областта и на исто­ри­ята, и на съвремен­ните поли­ти­че­ски съби­тия, те изре­коха порой от измислици и откро­вени лъжи. При това пре­зи­дентът Зелен­ски призна, че не е чел ста­ти­ята, а само я „прег­ле­дал”, но иска да обсъди поста­ве­ните в нея про­блеми лично с рус­кия си колега. Затова Путин препоръча на поли­ти­че­ското ръко­вод­ство в Киев: „Ако искат да подис­ку­ти­рат, трябва да вземат пауза, внима­телно да я про­че­тат от самото начало, да поана­ли­зи­рат, да поглед­нат докумен­тите. С тази ста­тия е трудно да се спори, защото тя е честна и е бази­рана на исто­ри­че­ски документи, а те са в архи­вите”. Въпреки изра­зе­ната от Путин надежда, че укра­ин­ските вла­сти ще постъпят тъкмо така, това е малко веро­ятно, като се има пред­вид рав­нището на тях­ната компе­тент­ност и поли­ти­че­с­ката криза, в която се намират.

/„Русия днес”/