Печат

Държавният глава поздрави Макрон по случай националния празник

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В поздра­ви­телна телеграма до своя френ­ски колега Ема­нюел Мак­рон рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин отбе­лязва бога­тата исто­рия на отноше­ни­ята между двете страни и изра­зява уве­ре­ност, че раз­ви­ти­ето на кон­струк­тив­ния диа­лог между Рус­ката феде­рация и Франция би спо­соб­ствало укреп­ва­нето на ста­бил­но­стта на континента.

Путин изра­зява уве­ре­ност, че раз­ви­ти­ето на дву­стран­ния диа­лог, на парт­ньор­ското вза­и­мо­действие в про­ти­вопо­ста­вя­нето на запла­хите и пре­диз­ви­ка­тел­ствата на съвремен­но­стта би отго­ва­ряло в пълна степен на инте­ре­сите на наро­дите на Русия и Франция.

В сряда, 14 юли, Франция отбе­ляза своя наци­о­на­лен праз­ник. На тази дата през 1870 г. е пре­взета Басти­ли­ята. В чест на това всяка година на Ели­сейс­ките поля преми­нава тра­дици­он­ният вое­нен парад, в който участват около 4400 воен­но­служещи, десетки само­лети, вер­то­лети и верижна тех­ника. Лозунгът на тазго­диш­ния парад беше „Да извою­ваме бъдещето”. Френ­ското воено ведом­ство поясни, че става дума както за бор­бата срещу пан­деми­ята на коро­на­ви­руса, така и за бор­бата на арми­ята срещу ради­кал­ните групи­ровки на ислями­стите, за ней­ната подго­товка „за по-​тежки действия с висока интен­зив­ност, опи­райки се на нова тех­ника и нови технологии”.