Печат

Руският президент ще участва в среща на АТИС

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пре­зи­дентът на Русия Вла­ди­мир Путин ще участва във вир­ту­ална среща на лиде­рите на Азиатско-​Тихоокеанското ико­номи­че­ско сътруд­ни­че­ство (АТИС), която ще се състои на 16 юли, съобщи прес­сек­ре­та­рят на държав­ния глава Дмит­рий Песков.

Онлайн срещата ще премине под пред­се­да­тел­ството на Нова Зелан­дия. Както по-​рано съобщи преми­ерът на тази страна Джа­синда Ардерн, за първи път в исто­ри­ята на АТИС участ­ниците в обе­ди­не­ни­ето са се съгла­сили да про­ве­дат допъл­ни­телна среща на рав­нище лидери. В днев­ния ред ще бъдат въпро­сите за сдър­жане на разпро­стра­не­ни­ето на коро­на­ви­руса чрез вак­си­ни­ране, нови мерки за покрепа на биз­неса и на работ­ниците, както и форми­ране на по-​устойчива ико­номи­ческа среда.

По-​рано в сряда прес­служ­бата на Белия дом съобщи, че в онлайн срещата на лиде­рите на АТИС в петък ще участва и аме­ри­кан­ският пре­зи­дент Джо Байдън.

В състава на АТИС са 12 държави учре­ди­телки: Австра­лия, Бру­ней, Индо­не­зия, Канада, Малай­зия, Нова Зелан­дия, Сингапур, САЩ, Тайланд, Филипи­ните, Южна Корея и Япо­ния. Освен това в състава вли­зат Китай (при­съе­ди­нил се през 1991 г.), Мек­сико и Папуа-​Нова Гви­нея (1993), Чили (1994), Русия, Виет­нам и Перу (1998).

Нова Зелан­дия прие пред­се­да­тел­ството на АТИС през ноем­ври мина­лата година. Оча­ква се пове­чето от меропри­я­ти­ята на форума през тази година да преми­нат във формат на видеоконференции.