Печат

"Северен поток-2" е победа на здравия разум

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Газът по тръбата ще тръгне до края на 2021 г. и е с 15-25% по-евтин от сгъстения

Спе­ци­а­ли­стите от тръ­бопо­лагащия кораб „Фор­туна” на 6 сеп­тем­ври зава­риха послед­ната тръба на „Севе­рен поток-​2″ (СП-​2), съобщи компа­ни­ята опе­ра­тор на про­екта Nord Stream 2AG. „След­ващата стъпка е сти­ко­ва­нето на секци­ята на газопро­вода, която идва от брега на Герма­ния, със секци­ята, изли­заща от водите на Дания, което ще стане под водата. След това тръ­бата ще бъде потопена във водите на Герма­ния” — заявиха от компа­ни­ята. Оча­ква се газопро­водът да влезе в експло­атация до края на 2021 г. (около три месеца са довърши­тел­ните работи).

Изпъл­ни­тел­ният дирек­тор на депар­тамента по капи­та­лови пазари на ИК „Уни­верс Капи­тал” Артьом Тузов, цити­ран от „Изве­стия”, смята, че СП-​2 ще бъде напълно завършен до края на годи­ната и по него ще тръгне пър­вият газ, но газопро­водът няма да зара­боти на пълни обо­роти през тази година.

Едно от изпи­та­ни­ята на про­екта може да стане газо­вата дирек­тива на Евро­съюза. Неот­давна Nord Stream 2AG загуби дело в съда на Дюсел­дорф за осво­бож­да­ване на газопро­вода от изис­ква­ни­ята на новото зако­но­да­тел­ство на ЕС. Основ­ният про­блем, с който се сблъсква СП-​2 заради дирек­ти­вата, е, че тя пре­дви­жда раз­де­ляне на дей­но­стта по добив и транспор­ти­ране на газа, т.е. доби­ващата компа­ния не може да бъде едно­временно и соб­стве­ник на тръ­бопро­вода, по който се доставя газ. Така, ако опе­ра­торът на СП-​2 не успее да обжалва реше­ни­ето на нем­ския съд, основ­ният участ­ник в про­екта „Газпром” веро­ятно ще може да използва само 50% от мощ­но­стта на тръбопровода.

Мощ­но­стта на СП-​2 е 55 млрд. куб. м газ годишно, но в усло­ви­ята на действащата газова дирек­тива на ЕС той засега няма да може да работи с пълна мощ­ност, потвърди ана­ли­ти­кът на Фонда за наци­о­нална енергийна без­опас­ност Игор Юшков.

„Газпром” ще може да запълни газопро­вода на 100% само ако на компа­ни­ята Nord Stream 2AG й бъде при­своен ста­тут на неза­ви­сим опе­ра­тор, казва ръко­во­ди­те­лят на Центъра за ана­лизи на стра­теги­ите и тех­но­логи­ите за раз­ви­тие на горивно-​енергийния комплекс на Рус­кия държа­вен уни­вер­си­тет „Губ­кин” Вяче­слав Мишченко.

Пред „Изве­стия” нем­ският поли­то­лог Алек­сандър Рар заявява, че дори в слу­чай на при­лагане на газо­вата дирек­тива, СП-​2 ще тръгне, но въз­ни­ква въпро­сът какви обеми от синьото гориво ще могат да преми­на­ват през тръбата.

Тех­ни­че­ски възмож­ност да се запълни газопро­водът на 100% ще се появи още през след­ващата година, ако се гледа пока­за­те­лят на дено­нощно пода­ване на газ, смята зам.-генералният дирек­тор на Инсти­тута за наци­о­нална енерге­тика Алек­сандър Фро­лов. „Впро­чем, докато газопро­водът се запълва на поло­вина, пър­вият „Севе­рен поток” има възмож­ност да използва сухопът­ното продълже­ние на „Севе­рен поток-​2″, за да зао­би­коли огра­ни­че­ни­ята, отбе­лязва експертът.

В „Газпром” оце­ниха изго­дата от експло­атаци­ята на СП-​2 на $1 мили­ард ежегодно на рав­нище EBITDA, защото компа­ни­ята ще плаща за транспор­ти­ра­нето фак­ти­че­ски на самата себе си, както и за сметка на това, че новият марш­рут е по-​къс, откол­кото тран­зит­ният през Украйна, отбе­лязва ана­ли­ти­кът от финан­со­вата група „Финам” Сергей Кауфман. По-​късото трасе осигу­рява и по-​малко рав­нище на замър­ся­ване, което е доста важно за Европа. Освен това СП-​2 е много по-​надежден и съвреме­нен, откол­кото изис­кващата модер­ни­за­ция на газо­во­транспорт­ната система на Украйна, казва експертът.

Европа също може да ико­номиса от горива, като се откаже от сгъсте­ния при­ро­ден газ /​СПГ/​в полза на тръ­бопро­вод­ния, който е по-​евтин с 1525%, отбе­лязва зам.-ръководителят на ИАЦ „Альпари” Ната­лия Мил­ча­кова. Газопро­водът, освен това, ще даде на стра­ните от реги­она гаранции за безпро­блемно газо­снаб­дя­ване, защото възоб­но­вя­емата енерге­тика, която активно се раз­вива в ЕС, засега е несъвършена и в слу­чай на ано­мални горещини или сту­дове ава­рира, отбе­лязва аналитикът.

За нас пускът на СП-​2 е добра, при­ятна новина. Мисля, че газопро­водът може да зара­боти до края на годи­ната на пълна мощ­ност”, заяви депу­татът от нем­ския пар­ламент Вал­демар Герд. По думите му „Севе­рен поток-​2″ е необ­хо­дим за Герма­ния, както и за всяка друга инду­стри­ална страна, чиито фун­дамент е енерге­ти­ката — това е енерге­тика с „жела­телно ниски цени за нея”.

Газът е най-​екологичният и ико­номи­че­ски изго­ден източ­ник за про­из­вод­ството на ток и в енерге­ти­ката като цяло. Ако от самото начало бяха изклю­чени идео­логи­че­с­ката съставка и еко­логич­ните глупо­сти, този про­ект отдавна да е зара­бо­тил и да осигу­рява целия Евро­съюз. Мисля, че това няма да е послед­ният дого­вор, който ще ни е нужен с РФ. Надя­вам се на него­вия успе­шен завършек и пло­до­творна работа”, казва нем­ският политик.

Още преди офици­ал­ното съобще­ние на опе­ра­тора на СП-​2 за заклю­чи­тел­ния етап на стро­и­тел­ството мини­стърът на външ­ните работи на РФ Сергей Лав­ров заяви, „че газопро­водът ще бъде достроен в близ­ките дни”. „Сега про­сто върви фрон­тална атака, въпреки всичко, по отноше­ние на „Севе­рен поток-​2″, макар че всички раз­би­рат, вече и аме­ри­канците раз­браха, че той ще бъде завършен след няколко дни, и ще започне да работи”, под­черта мини­стър Лав­ров на 6 септември.

На 21 юли стана известно, че Герма­ния и САЩ са постиг­нали спо­ра­зуме­ние за СП-​2. Адми­ни­страци­ята на аме­ри­кан­ския пре­зи­дент Джо Байдън призна неефек­тив­но­стта на санкци­ите срещу про­екта на етапа на завършва­нето му. От Съвета на феде­раци­ята са убе­дени, че Вашинг­тон няма да промени реше­ни­ето си. „САЩ вече не пла­ни­рат да въвеж­дат ника­кви нови поли­ти­че­ски иска­ния и това е голяма победа за Русия и Герма­ния — победа на здра­вия разум”, каза за „Изве­стия” пър­вият зам.-председател на коми­тета на СФ по меж­ду­на­род­ните въпроси Вла­ди­мир Джабаров.