Печат

Светът трябва да се бори срещу реабилитацията на нацизма

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Све­тов­ната общ­ност трябва да уве­ли­чава съвмест­ните си уси­лия за пре­си­чане на опас­ните тен­денции за реа­би­ли­ти­ране на нацизма, се казва в при­вет­ствие на рус­кия мини­стър на външ­ните работи Сергей Лав­ров до участ­ниците и орга­ни­за­то­рите на Меж­ду­на­род­ния анти­фашистки форум.

Уве­ли­ча­ва­нето на меж­ду­на­род­ните уси­лия за пре­си­чане на тези опасни тен­денции, носещи заплахи за фун­дамен­тал­ните принципи на мир­ното съвместно съще­ству­ване на държа­вите, са необ­хо­дими както никога досега. Раз­чи­там, че вашият форум, преми­на­ващ под девиза „Пом­ним мина­лото и мислим за бъдещето”, ще внесе необ­хо­ди­мия при­нос за съхра­ня­ва­нето на исто­ри­че­с­ката истина, за про­ти­во­действие на ксе­но­фо­би­ята, наци­о­нал­ната и религи­озната нетърпимост”, се казва в посланието.

Лав­ров отбе­лязва, че днес напра­ве­ната в годи­ните на Вели­ката оте­че­ствена война иму­ни­за­ция срещу вируса на нацизма започва да отсла­бва. В Украйна и в при­бал­тийските страни се води открита русофоб­ска про­паганда, надигат глави национал-​радикалите, осквер­ня­ват се и се унищожа­ват монументи на воини от Чер­ве­ната армия, осво­бо­дили света от кафя­вата чума.

Меропри­я­ти­ето е посве­тено на Меж­ду­на­род­ния ден в памет на жерт­вите на фашизма и е посве­тено на 80-​годишнината от нача­лото на Вели­ката оте­че­ствена война, както и на 75-​годишнината от завършва­нето на Нюрн­берг­ския три­бу­нал. В програмата на форума е пла­ни­рана меж­ду­на­родна видео­конфе­ренция с пряко вклю­ч­ване на участ­ници от Австрия, Арме­ния, Бела­рус, Бълга­рия, Герма­ния, Израел, Казах­стан, Лат­вия, Литва, Полша, Сър­бия, Сло­ве­ния, САЩ, Узбе­ки­стан, Украйна, Франция.