Печат

В Русия почетоха паметта на жертвите на блокадата

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Преди 80 години на 8 сеп­тем­ври 1941 г. започва бло­ка­дата на Ленинград, която продължава почти 900 дни и става едно от най-​трагичните съби­тия във Вели­ката оте­че­ствена война. В обса­де­ния град заги­ват по раз­лични данни от 800 хиляди до повече от милион души, при това само 3% от тях — от бом­бар­ди­ров­ките и арти­ле­рийските обстрели, оста­на­лите уми­рат от глад и болести.

Паметта на жерт­вите на бло­ка­дата бе поче­тена в раз­лични гра­дове на Русия и в Израел. В Санкт Петер­бург на Пис­карьов­ското гро­бище венци и цветя под­не­соха офици­ал­ните лица от града на Нева, съдии от Кон­сти­туци­он­ния съд, военни, офицери и кур­санти от воен­ните учи­лища, пред­ста­ви­тели на обще­ствени орга­ни­за­ции и много граж­дани. Поче­тен караул застана до Веч­ния огън.

След тра­ур­ната цере­мо­ния бе открит историко-​публицистичният про­ект „Никто вовеки не пла­тил такой ценой за жизнь и веру!”, орга­ни­зи­ран с под­крепата на коми­тета за соци­ална политика.