Печат

Путин: Няма накъде повече да отстъпваме!

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На разши­рено засе­да­ние на колеги­ята на Мини­стер­ството на отбра­ната във втор­ник Вла­ди­мир Путин заяви, че Русия е длъжна и по-​нататък да усъвършен­ства сво­ите Въоръжени сили, тъй като не може да се вярва дори на юри­ди­че­ски оформени гаранции за сигур­ност от страна на Запада. Рус­кият държа­вен глава под­черта, че пред­ложе­ни­ята на Москва за сигур­ност не са ултима­тум, но е необ­хо­димо САЩ и тех­ните съюз­ници да

Печат

Алиансът иска да се свика Съветът Русия-НАТО

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Север­но­ат­лан­ти­че­ският съюз пред­лага на Русия да бъде про­ве­дено засе­да­ние на Съвета Русия-​НАТО в нача­лото на след­ващата година, за да бъде обсъдена ситу­аци­ята в Украйна, заяви във втор­ник гене­рал­ният сек­ре­тар на али­анса Йенс Стол­тен­берг на брифинг в Брюк­сел. Той под­черта, че НАТО никога няма да тръгне на компромиси с Русия за правото на

Печат

Газът по тръбопровода Ямал-Европа е спрян

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Физи­че­ският поток на газ през газопро­вода Ямал-​Европа към Герма­ния е спрян за втори поре­ден ден /​в сряда/​, поради отказа на „Газпром” да резер­вира помпени мощ­но­сти. Това съобщи на 22 декем­ври ТАСС, позо­ва­вайки се на данни на газопре­нос­ния опе­ра­тор Gascade.

Транс­наци­о­нал­ният газопро­вод Ямал-​Европа минава през тери­то­ри­ята на четири държави — Русия

Печат

В НАТО няма консенсус за преговори с Москва

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Съюз­ниците от НАТО не са стиг­нали до кон­сен­сус за прего­вори с Русия по въпроса за гаранци­ите за сигур­но­стта и тех­ния формат, пише вест­ник „Фай­нен­шъл Таймс”, като се позо­вава на свои източници.

Спо­ред изда­ни­ето, съюз­ниците от НАТО са се при­ми­рили с необ­хо­димо­стта да водят прего­вори с Русия — воен­ните от запад­ните страни искат да избегнат

Печат

Как Западът се опитва да спре "Северен тоток-2"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Запад­ните страни, при­зна­вайки, че не могат да спрат реа­ли­за­ци­ята на про­екта „Севе­рен поток-​2″, преми­наха към друг вид действия и нарас­на­лата актив­ност на НАТО в Черно море потвър­ждава това, заяви офици­ал­ният пред­ста­ви­тел на МВнР на РФ Мария Заха­рова. Тя обърна внима­ние на думите на мини­стъра на външ­ните работи на ФРГ Ана­лена Бер­бок, която не