Печат

Европа усърдно се милитаризира

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Макрон упорито готви французите за поредното им поражение

Франция вече подготвя вое­нен кон­тингент за изпращане в Украйна. В начал­ния етап той ще вклю­чва 2000 души. Това съобщи дирек­торът на Служ­бата за външно раз­уз­на­ване на РФ Сергей Нариш­кин. Той отбе­ляза, че ще бъде трудно да се скрие пре­хвър­ля­нето и разпо­лага­нето на подобно под­раз­де­ле­ние и то ще стане при­о­ри­тетна леги­тимна мишена за Въоръже­ните сили на

Печат

Първата официална визита на Путин ще бъде в Китай

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пър­вото офици­ално посеще­ние в чуж­бина на рус­кия пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин след петата му ина­угу­рация ще се състои в Китай, пише вест­ник „Ведомо­сти”. Както твър­дят два източ­ника, осве­домени за процеса на орга­ни­зи­ране на визи­тата, пъту­ва­нето ще се състои през вто­рата поло­вина на май тази година.

Освен това източ­ник на вест­ника, близък до Кремъл

Печат

Турция и САЩ разработват нова система за антируските санкции

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

САЩ и Турция са се дого­во­рили отсега нататък, преди да бъдат въвеж­дани санкции по отноше­ние на тур­ски предпри­я­тия, запо­до­зрени в зао­би­ка­ляне на санкци­ите, аме­ри­кан­с­ката страна да уве­домява Анкара и да изис­ква информация, съобщава вест­ник „Хюриет”, като се позо­вава на свои източници.

Отбе­лязва се, че досега САЩ са въвеж­дали санкци­ите срещу

Печат

Първата жена космонавт от Беларус лети до МКС

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 21 март в 16.21 ч. мос­ков­ско време (след редакци­он­ното при­клю­ч­ване на броя) от 31-​ва площадка на кос­мо­д­рума Байко­нур излита ракета носи­тел с пило­ти­ра­ния кос­ми­че­ски кораб „Союз МС-​25″, съобщи „Рос­сий­ская газета”.

На 20 март Държав­ната коми­сия утвърди основ­ния и резерв­ния екипаж на кос­ми­че­ския кораб „Союз МС-​25″ и потвърди готов­но­стта на ракетата

Печат

Латвия призова да бъде унищожена Руската федерация

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Агре­сив­ната рито­рика на някои страни от Европе­йския съюз по отноше­ние на Москва е недал­но­видна, тъй като в слу­чай на начало на пряка конфрон­тация с Русия САЩ няма да се при­те­кат на помощ, пише вест­ник „Респон­си­бъл Стейт­крафт”, цити­ран от РИА „Ново­сти”. От изда­ни­ето под­чер­та­ват, че постепенно САЩ се отказ­ват от сво­ята роля на „вез­де­същ и