Печат

Дипломат посочи новия стратегически отговор към НАТО

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Бившият заместник-​министър на външ­ните работи на Русия Сергей Орджо­ни­кидзе нарече новата воен­номор­ска база (ВМБ) на рус­кия флот в Кали­нинград­ска област — стра­теги­че­ски отго­вор на Москва на при­ближа­ва­нето на НАТО към ней­ните гра­ници. Това бившият замест­ник гене­ра­лен сек­ре­тар на ООН заяви пред вест­ник „Известия”.

По думите му всяка воен­номор­ска база изпъл­нява две основни функции: защита на гра­ниците в

Печат

Крим в замяна на Северен Кипър?

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Турция и Русия да склю­чат сделка за при­зна­ване на Крим като част от Русия в замяна на при­зна­ва­нето от Москва на Тур­ската репуб­лика Севе­рен Кипър като неза­ви­сима държава. Това заяви в интервю за „Лента. ру” про­фе­сорът от тур­ския уни­вер­си­тет Мал­тепе /​Истанбул/​Хасан Унал и пре­диз­вика реакции и от двете страни.

Членът на Съвета на феде­раци­ята от

Печат

Турция и Азербайджан обсъждат тюркска армия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пред­се­да­те­лят на тур­ското Велико наци­о­нално събра­ние Мустафа Шен­топ раз­каза за прего­вори в Баку по въпроса за съз­да­ване на съвместна тюрк­ска армия, съобщава Sputnik Азер­байджан. По думите на пред­се­да­теля на тур­ския пар­ламент, в рам­ките на дого­во­ре­но­стите воен­ните про­веж­дат уче­ния. „Нашата идея е една нация, две държави. И така ще е винаги. Във