Печат

Проведе се кръгла маса за предизвикателствата пред света

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 20 сеп­тем­ври в София се про­веде кръгла маса на тема „Съвремен­ният и бъдещият свят. Гло­бални, реги­о­нални и наци­о­нални пре­диз­ви­ка­тел­ства”. В нея взеха уча­стие видни българ­ски учени, ана­ли­за­тори, пред­ста­ви­тели на широки обще­ствени, научни и делови кръгове от Бълга­рия. Свои позиции по темата изра­зиха Станка Шопова — пред­се­да­тел на Фон­дация „Устой­чиво раз­ви­тие за Бълга­рия”, проф. Орлин Заго­ров, проф. Нина