Печат

Парламентът на Казахстан подкрепи мисиите на ООН

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На съвместно засе­да­ние на двете камари казах­стан­ският пар­ламент под­крепи пред­ложе­ни­ето на пре­зи­дента на стра­ната Касим-​Жомарт Токаев за изпращане на миро­творци от репуб­ли­ката за уча­стие в миси­ите на ООН. Засе­да­ни­ето се пре­да­ваше пряко в интер­нет пор­тала на зако­но­да­тел­ния орган на Казахстан.

Предпо­лага се, че Въоръже­ните сили на репуб­ли­ката ще могат да бъдат изпра­тени в Мали, Демо­кра­тична република

Печат

Британски парламентаристи разкритикуваха санкциите

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Коми­тетът по външна поли­тика на Кама­рата на общи­ните на бри­тан­ския пар­ламент е подгот­вил доклад с кри­тика на режима на анти­рус­ките санкции заради неподго­т­ве­ност и необми­сле­ност, съобщи РИА „Новости”.

Спо­ред информация на агенци­ята коми­тетът е нарекъл реда, по който са въве­дени санкци­ите по отноше­ние на рус­наците, осно­вани върху действията