Печат

Кнайсъл и Шрьодер влизат в управлението на "Роснефт"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Бившият външен мини­стър на Австрия, док­торът по право Карин Кнай­съл и бившият канц­лер на ФРГ Гер­хард Шрьо­дер са издиг­нати за чле­нове на Съвета на дирек­то­рите като неза­ви­сими, се раз­бира от разпо­ре­ждане на рус­кото правителство.

Като пред­ста­ви­тели на Рус­ката феде­рация в спи­съка на кан­ди­да­тите са вклю­чени действащите чле­нове на Съвета на дирек­то­рите на „Рос­нефт” вицепреми­ерът Алек­сандър Новак, помощникът

Печат

Вашингтон: Москва има "дезорганизираща" роля?

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Русия се стреми да уве­ли­чава вли­я­ни­ето си на све­тов­ната сцена и пара­лелно с това да играе дез­орга­ни­зи­раща роля на нея, се казва в „Промеж­дутъч­ните стра­теги­че­ски настав­ле­ния за наци­о­нал­ната сигур­ност”, пуб­ликвани от Белия дом. В документа се под­чер­тава, че както РФ, така и Китай „активно с опит­ват да уси­л­ват възмож­но­стите си за вли­я­ние на