Печат

Пашинян се срещна с Владимир Путин

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Прего­во­рите с рус­кия пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин бяха наси­тени и резул­татни, заяви в сряда по време на беседа с чле­нове на Асоци­аци­ята на армен­ските юри­сти в Русия министър-​председателят на Арме­ния Никол Паши­нян, който е на офици­ална визита в Москва.

В продълже­ние на три часа и поло­вина обсъди­хме с Вла­ди­мир Путин много въпроси. Срещата беше резул­татна, въпреки че не бяха подпи­сани ника­кви документи

Печат

В Москва ще се появи първият водороден автобус

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пър­вият водо­ро­ден авто­бус може да се появи в Москва след една или две години, съобщи начал­ни­кът на мос­ков­ския депар­тамент по транспорта Мак­сим Лик­су­тов за РБК. По думите му стра­теги­ята за въвеж­дане на такъв транспорт в рус­ката сто­лица е про­ек­ти­рана за 30 години напред.

Той при­помни, че Русия следва усло­ви­ята на Париж­кото спо­ра­зуме­ние за

Печат

Опити за пренасяне на конфликти от ОНД в РФ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Опити за пре­на­сяне на конфликт­ните съби­тия, слу­чили се през мина­лата година в Бела­рус и Киргиз­стан с при­да­ване на етни­че­ски акцент, са се предпри­емали на тери­то­ри­ята на Рус­ката феде­рация. Това е мне­ние на заместник-​ръководителя на адми­ни­страци­ята на пре­зи­дента на РФ Магомед­са­лам Магоме­дов, изка­зано по време на съвеща­ния по реа­ли­зи­ра­нето на