Печат

Третата ваксина "КовиВак" очаква регистрация

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Мини­стер­ството на здра­веопазва­нето на РФ получи докумен­тите за реги­страция на трета вак­сина срещу коро­на­ви­рус, съобщи на 20 яну­ари мини­стър Михаил Мурашко на съвеща­ние с пред­ста­ви­тели на реги­о­ните. Вак­си­ната е раз­ра­бо­тена от Феде­рал­ния научен център за изслед­ва­ния и раз­ра­ботки на иму­но­био­логични препа­рати „Чума­ков” на РАН. По думите на мини­стър Мурашко докумен­тите са изпра­тени за експер­тиза, след което

Печат

Британци обсъждат къпането на Путин

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Чита­те­лите на бри­тан­ския вест­ник Daily Mail активно обсъж­даха пуб­ли­ку­ва­ното от Кремъл видео, на което е пока­зан пре­зи­дентът Вла­ди­мир Путин, който се потапя в леде­ните води на Бого­яв­ле­ние. В комен­та­рите личи, че хората са пора­зени от факта, че той се е решил на това при темпе­ра­тура минус 17 гра­дуса. Чита­те­лите на вест­ника обръщат внима­ние на факта

Печат

Америка ще отговаря на евентуални кибератаки

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Адми­ни­страци­ята на новия пре­зи­дент на САЩ Джо Байдън си оставя правото да отго­варя на предпо­лага­еми хакер­ски атаки от чуж­бина, когато сметне за целе­съоб­разно, заяви в сряда на брифинг за жур­на­ли­сти прес­сек­ре­та­рят на Белия дом Джен Псаки в отго­вор на въпрос дали адми­ни­страци­ята пла­нира няка­кви мерки във връзка с кибе­р­атака срещу