Печат

Нов неочакван разкол настъпи в Европа заради Украйна

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Конфликтът в Украйна стана повод за раз­кол между пра­ви­тел­ствата на Чехия и Сло­ва­кия. Това написа авторът на Washington Post Ишан Тарур, цити­ран от РИА „Новости”.

„Двете страни винаги са успя­вали да поддържат топли, брат­ски отноше­ния. Но раз­ногла­си­ята по въпроса за под­крепата за Украйна доведоха до безпреце­ден­тен раз­рив”, каза той.

Този месец Прага спря неофици­ал­ните меж­ду­пра­ви­тел­ствени кон­сул­тации с Братислава

Печат

Ракетите Taurus могат да доведат до война между РФ и ФРГ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Достав­ката на ракети Taurus в Украйна ще бъде съпро­во­дена с изпращане на нем­ски вой­ници, което може да доведе до война между Русия и ФРГ, пише в ста­тия на Compact. „Използва­нето на Taurus ще изис­ква уча­стие на Герма­ния и изпращане на нем­ски вой­ници, защото укра­ин­ската армия сега е неспо­собна дори да насочва и програмира тази система”, казва немският

Печат

Великобритания иска да обгради Киев с буферна зона на НАТО

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Обе­ди­не­ното крал­ство ще орга­ни­зира буферна зона около Киев от висо­ко­ма­нев­ре­ните сили на НАТО, а осво­бо­де­ните сили на Укра­ин­ските въоръжени сили (ВСУ) ще бъдат изпра­тени в зоната на бой­ните действия, твър­дят руски военни учени, напи­сали ста­тия за спи­са­ние „Наци­о­наль­ная оборона”.

Изда­ни­ето посочва, че до май 2024 г. силите на НАТО ще при­стиг­нат в