Печат

Обвиняват Русия и Иран в опит за намеса в изборите

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Дирек­торът на Наци­о­нал­ното раз­уз­на­ване на САЩ Джон Рат­клиф пре­дупреди аме­ри­кан­с­ките граж­дани в сряда, че Иран и Русия се опит­ват да се наме­сят в пре­зи­дент­ските избори чрез натиск върху изби­ра­те­лите. Това съобщи Bloomberg, цити­ран от ТАСС.

Бихме искали да пре­дупре­дим обще­стве­но­стта. Уста­но­вихме, че две действащи чуж­де­странни лица — Иран и Русия, са предпри­ели кон­кретни действия с цел да повлияят на

Печат

Скъпи читатели!

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Посол­ството на Рус­ката феде­рация в Репуб­лика Бълга­рия стар­тира про­ект „Дорогами Осво­бож­де­ния” („По пътищата на Осво­бож­де­ни­ето”), посве­тен на Руско-​турската война 18771878 г. Про­ектът има за цел да раз­каже по-​подробно на съвремен­ниците за под­ви­зите на геро­ите от Осво­бо­ди­тел­ната война — рус­ките воини и българ­ските опъл­ченци, сража­вали се рамо до