Печат

САЩ обвини РФ в нарушение на правилата на СТО

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Заме­ства­нето на вноса, което Русия е въвела в отго­вор на санкци­ите на запад­ните страни, поради ситу­аци­ята с Крим през 2014 г., нарушава нормите на Све­тов­ната търгов­ска орга­ни­за­ция (СТО), се казва в заяв­ле­ни­ето на търгов­ския пред­ста­ви­тел на САЩ Катрин Тай, пре­даде „Ведомости”.

В този доклад е предо­ста­вен обзор на продължа­ващото откло­не­ние на Русия от насо­ките на Све­тов­ната търгов­ска орга­ни­за­ция (СТО), като

Печат

В Якутия е минус 55 градуса

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В селището от град­ски тип Уст Нера в Яку­тия темпе­ра­ту­рата на въз­духа се понижи до минус 550, съобщи Якут­ското управ­ле­ние но хид­роме­тео­ро­логия и мони­то­ринг на окол­ната среда на 22 декем­ври. В сряда темпе­ра­тура по-​ниска от минус 450 бе реги­стри­рана в 33 пункта за наблю­де­ние, а по-​ниска от 500 — в 16 насе­лени пункта в Яку­тия. В репуб­ли­ката вали сляб сняг