Печат

Додон смята да разпусне парламента

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пре­зи­дентът на Мол­дова Игор Додон заяви, че може да разпусне пар­ламента още в нача­лото на след­ващата година, тъй като не съо­т­вет­ства на волята на народа заради много­брой­ните слу­чаи на преми­на­ване на депу­тати от една пар­тия в друга. Той заяви това в сряда вечерта в ефира на мол­дов­ския теле­ви­зи­о­нен канал Prime, комен­ти­райки раз­ви­ти­ето на поли­ти­че­с­ката ситу­ация в стра­ната след пред­сто­ящите на 1 ноември

Печат

РФ съкращава разходите за въоръжаване с 5%

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пра­ви­тел­ството на РФ одобри про­екта за бюджет за 20212023 година. Балан­си­ра­нето на държав­ния бюджет е за сметка на запла­тите на чинов­ниците и съкраща­ване на раз­хо­дите по програмата за въоръжа­ване, съобщи мини­стърът на финан­сите Антон Силу­а­нов, цити­ран от РБК. Пре­дви­жда се опти­ми­за­ция с 10% на всички „неза­щи­тени” точки от бюджет­ните разходи