Печат

Отмина първата съвместна тренировка за парада за Деня на флота

Пър­вата съвместна тре­ни­ровка за кора­бите и само­ле­тите за Глав­ния воен­номор­ски парад премина в Санк Петер­бург и Кронщадт, съобщи в края на мина­лата сед­мица прес­служ­бата на Запад­ния вое­нен окръг.

По време на тре­ни­ров­ката се отра­бот­ваха елементи на движе­ни­ето на кора­бите със зада­дена ско­рост по зада­де­ния курс на преми­на­ване на парад­ния строй в аква­то­ри­ята на Нева и във фар­ва­тера на Крондщадт­ския рейд. В

Печат

Над 4000 военни от ШОС ще участват в ученията "Мирна мисия-2021"

Повече от 4000 воен­но­служещи от страните-​участнички в Шан­хай­с­ката орга­ни­за­ция за сътруд­ни­че­ство, ще бъдат задействани за съвмест­ните анти­те­ро­ри­стични командно-​щабни уче­ния „Мирна мисия — 2021″, които ще преми­нат на полигона Донгуз в Орен­бург­ска област през сеп­тем­ври. Това съобщи прес­служ­бата на Цен­трал­ния вое­нен окръг в края на миналата

Печат

"Адмирал Горшков" изпълни успешно стрелба с "Циркон"

Фрега­тата „Адми­рал на флота на Съвет­ския съюз Горш­ков” изпълни успешно стрелба с хипер­зву­ко­вата ракета „Цир­кон” по наземна цел. Ско­ро­стта на полета състав­ля­ваше 7 Маха, а дале­чи­ната на целта бе на повече от 350 км, съобщиха от рус­кото Мини­стер­ство на отбраната.

Спо­ред дан­ните на обек­тив­ния кон­трол „Цир­кон” е пора­зила целта с пряко попа­де­ние. По

Печат

"Руски витязи" и "Стрижи" ще летят над МАКС-2021

Пило­таж­ните групи „Руски витязи”, „Стрижи”, „Соко­лите на Русия” и „Бер­кути” ще се пред­ста­вят по време на авиаци­он­ния салон МАКС-​2021, съобщиха пред жур­на­ли­сти от рус­кото Мини­стер­ство на отбраната.

Авиаци­он­ните групи за висш пило­таж „Руски витязи” и „Стрижи” про­ведоха заклю­чи­тел­ните си тре­ни­ро­въчни полети, по време на които отра­бо­тиха своите