Печат

Защо Русия реагира остро на ученията "Си Бриз-2021"

Рус­кото Мини­стер­ство на отбра­ната направи необи­чайно твърда декла­рация. В Запад­ното При­чер­номо­рие се подгот­вят американско-​украинските уче­ния „Си Бриз-​2021″, в които освен Вашинг­тон и Киев, участват още десе­тина страни от Север­но­ат­лан­ти­че­ския али­анс — общо около 4000 воен­но­служещи, 40 бойни кораби, катери и обслуж­ващи съдове, 30 само­лета и вер­то­лета и над 100 еди­ници автомо­билна и бро­ни­рана тех­ника. На фона на