Печат

Финансисти поискаха орязване на армията

Кремъл и руското военно ведомство се противопоставиха на предложените мерки

В сре­дата на октом­ври рус­кото Мини­стер­ство на финан­сите изпрати в Съвета за сигур­ност на Русия про­ект за реформа във Въоръже­ните сили, осно­ван върху опти­ми­за­ци­ята на бюджета, съобщава вест­ник „Изве­стия”, като се позо­вава на копие от документа. Източ­ници на изда­ни­ето от Мини­стер­ството на отбра­ната потвър­диха полу­ча­ва­нето на

Печат

Създават ново поколение дълбоководни спасителни апарати

Руски кон­струк­тори съз­да­ват ново поко­ле­ние дъл­бо­ко­водни спа­си­телни апа­рати, съобщи в края на мина­лата сед­мица глав­но­ко­манд­ващият Воен­номор­ския флот на Русия адми­рал Нико­лай Евме­нов, цити­ран от прес­служ­бата на ВМФ.

През 2019 г. беше утвър­дена нова програма за ремонт, модер­ни­за­ция и сер­визно обслуж­ване на нами­ращите се на въоръже­ние в руския