Печат

Ансамбълът на ВДВ представи нова програма на "Спасская башня"

Ансам­бълът за песни и танци на Въз­душ­но­де­сант­ните войски (ВДВ) за първи път участва във фести­вала „Спас­ская башня” и пред­стави новата си концертна програма, съобщиха от рус­кото Мини­стер­ство на отбраната.

В рам­ките на 14-​ия Меж­ду­на­ро­ден воен­ному­зи­ка­лен фести­вал „Спас­ская башня”, който преми­нава тези дни на Чер­ве­ния площад в Москва, Ансам­бълът за песни и танци на Въз­душ­но­де­сант­ните войски пред­стави новата

Печат

Пристигнаха чуждестранните участници в ученията "Запад-2021"

Воин­ски кон­тингенти от седем държави при­стиг­наха в Нижего­род­ска област за уча­стие в стра­теги­че­с­ките уче­ния „Запад-​2021″, съобщиха за меди­ите от прес­служ­бата на Запад­ния вое­нен окръг.

Около 500 воен­но­служещи от Арме­ния, Индия, Казах­стан, Киргиз­стан, Монго­лия, Паки­стан и Шри Ланка със само­лети на воен­но­транспорт­ната авиация на руските

Печат

Руските военнослужещи победиха на Армейските международни игри

Търже­стве­ната цере­мо­ния за закри­ване на Армейс­ките меж­ду­на­родни игри „АрМИ-​2021″ се състоя в под­мос­ков­ския парк „Пат­риот”, а побе­дата в тях спе­че­лиха рус­ките воен­но­служещи, съобщиха от рус­кото Мини­стер­ство на отбраната.

В търже­стве­ното меропри­я­тие участваха ръко­во­ди­тели на военни ведом­ства и на гене­рални щабове от редица страни участнички