Печат

Ликвидираха командира на 36-а бригада морски пехотинци

Войските на Донец­ката народна репуб­лика (ДНР) са лик­ви­ди­рали около 50 укра­ин­ски вой­ници и офицери, сред които е и коман­дирът на 36-​а отделна бригада на мор­ската пехота на Украйна пол­ков­ник Вла­ди­мир Бара­нюк, съобщиха от Народ­ната милиция на ДНР.

По време на боя са унищожени до 50 воен­но­служещи, петима от които старши офицери от управ­ле­ни­ето на брига­дата, а други 42-​ма са се пре­дали. По време на огледа на мястото на бой­ното стълк­но­ве­ние сред уби­тите е наме­рено тялото на коман­дира на 36-​а отделна бригада мор­ски пехо­тинци пол­ков­ник Вла­ди­мир Бара­нюк, негови лични вещи и оръжие”, се казва в съобще­ни­ето на Народ­ната милиция в Телеграм канал.

По-​рано рус­кото Мини­стер­ство на отбра­ната съобщи, че мета­лургич­ният ком­би­нат „Илич” е напълно осво­бо­ден от укра­ин­ски националисти.

Град Мари­у­пол беше обкръжен от обе­ди­не­ната групи­ровка на 7 март, откогато и започва про­чиства­нето на града. Голяма част от него е под кон­трола на Народ­ната милиция на Донецк и рус­ките войски.

През това време се пре­да­доха в плен около 1500 наци­о­на­ли­сти. По-​рано гла­вата на ДНР Денис Пуши­лин заяви, че оста­ващите в обкръже­ние чле­нове на наци­о­нал­ните бата­льони, съдейки по всичко, имат наме­ре­ние да продължат да се съпро­тив­ля­ват и затова ще бъдат унищожени.