Печат

Депутат предложи евтин начин за унищожаване на западните оръжия

Обшир­ните доставки на въоръже­ния в Украйна могат да бъдат унищожени не само с висо­ко­точни и скъпи ракети, заяви в интервю за сайта украина.ру пуб­лици­стът и депу­тат от Държав­ната дума Ана­то­лий Васерман.

Рус­ката феде­рация разпо­лага с висо­ко­тех­но­логични сред­ства за борба, за да прекъс­нат всички западни доставки за Украйна, заяви експертът. „Още в Сирия ние изпи­тахме освен висо­ко­тех­но­логични сред­ства за борба, система за насоч­ване на обик­но­вени авиаци­онни бомби. Тя е осно­вана не върху поста­вяне на управ­ля­ващ блок на всяка бомба, тъй като това е много скъпо удо­вол­ствие, а върху уста­но­вя­ване в само­лета на радар, който измерва посо­ката и ско­ро­стта на вятъра по целия възможен път на бом­бата и изчис­лява в коя точка и в какво направ­ле­ние да бъде хвър­лена, за да попадне в целта”, посочва Васерман.

Всички военни действия са и въпрос на изпи­та­ние на нови въоръже­ния и сега те се водят активно. Голяма част от запад­ните доставки ще бъдат унищожени направо при вли­за­нето им в Украйна, уве­рен е събе­сед­ни­кът на елек­трон­ното издание.