Печат

Публикуваха рейтинга на военнопромишлените компании

В рейтинга на най-​големите в света воен­но­промиш­лени компа­нии за 2020 г., пуб­ли­ку­ван от аме­ри­кан­ското изда­ние „Дифунс Нюз”, както и мина­лата година, вля­зоха две руски компа­нии — концер­нът „Алмаз-​Антей” (про­из­во­ди­тел на зенит­ните ракетни системи С-​400 „Три­умф”) и корпо­раци­ята „Так­ти­че­ско ракетно въоръже­ние” (раз­ра­бо­тила хипер­зву­ко­вите ракети „Циркон”).

В срав­не­ние с мина­лите години позици­ите на рус­кия воен­но­промиш­лен комплекс в рейтинга са се понижили. „Алмаз-​Антей”, реа­ли­зи­рал про­дукция в размер на 9,1916 млрд. долара, от 15 отива на 17 място. „Так­ти­че­ско ракетно въоръже­ние (3,4749 млрд. долара) заема 35-​о вме­сто 32-​о място.

В рейтинга се посочва, че пър­вата петорка при­над­лежи на аме­ри­кан­ски компа­нии, които са общо 42 в спи­съка. Чел­ното място от 1980 г. насам заема „Лок­хийд Мар­тин”, която е осно­вен достав­чик на Пентагона.

Шестото място в рейтинга при­над­лежи на китай­с­ката „Ави­ейшън Индъстри Корпо­рейшън (25,07538 млрд. долара). Общо в спи­съка при­състват осем китайски компании.

Изда­ни­ето отбе­лязва, че има някои про­пуски, които, както се надя­ват редак­то­рите, могат да се появят в след­ващите рейтинги, тъй като досто­вер­но­стта на рейтинга зависи от готов­но­стта на компа­ни­ите да предо­ста­вят све­де­ния за сво­ите продажби.

През 2018 г. в рейтинга на „Дифенс Нюз” вля­зоха шест руски компании.