Печат

Натовски кораби кръстосват Черно море

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Армия и оръжие

Силите и сред­ствата на Чер­номор­ския флот про­сле­дя­ват действи­ята на ескад­ре­ния мино­но­сец от про­ти­во­ра­кет­ната отбрана на САЩ „Томас Хъд­нър” в Черно море, съобщиха в края на мина­лата сед­мица от Наци­о­нал­ния център за управ­ле­ние на отбра­ната на Рус­ката феде­рация. Кора­бът е влязъл в Черно море на 20 март, се казва в съобщението.

По-​рано на сво­ята стра­ница в Туитър Шести флот на Воен­номор­ските сили на САЩ съобщи, че аме­ри­кан­ският ескад­рен мино­но­сец се насочва към Черно море за „про­веж­дане на опе­рация за гаран­ти­ране на сигурността”.

От Наци­о­нал­ния център за управ­ле­ние съобщиха още, че мина­лия петък рус­ките военни са започ­нали про­сле­дя­ване на действи­ята на крайцера „Мон­те­рей” от Воен­номор­ските сили на САЩ в аква­то­ри­ята на Черно море.

На 17 март оттам съобщиха, че се сле­дят и действи­ята на фрега­тата „Мен­дес Нуньос” от Воен­номор­ските сили на Испа­ния, който също е влязъл в аква­то­ри­ята на Черно море.

Кораби от страни на НАТО пери­о­дично вли­зат в Черно море. През фев­ру­ари Чер­номор­ският флот про­сле­дя­ваше действи­ята на военни мор­ски съдове от Воен­номор­ските сили на Испа­ния и Гърция. От Мини­стер­ството на външ­ните работи на Русия неед­но­кратно са заявя­вали, че воен­ното при­съствие в аква­то­ри­ята на Черно море на кораби от държави извън Чер­номор­ския регион не спо­соб­ства за укреп­ване на стабилността.