Печат

Фрегати от ЧФ участват в учения на фона на маневри на кораби на НАТО

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Армия и оръжие

Фрега­тите от Чер­номор­ския флот (ЧФ) „Адми­рал Григо­ро­вич” и „Адми­рал Есен” про­ведоха в мол­ските полигони за бойна подго­товка в Черно море уче­ния за унищожа­ване на отряд кораби на усло­вен про­тив­ник, се казва в съобще­ние на флота.

Спо­ред зами­съла на уче­ни­ето брего­вите сред­ства за наблю­де­ние и раз­уз­на­ване на Чер­номор­ския флот откри­ват непо­знат безпи­ло­тен лета­те­лен апа­рат, движещ се във въз­душ­ното про­стран­ство по лини­ята на държав­ната гра­ница на Русия. В резул­тат на про­сле­дя­ва­нето е фик­си­рано него­вото кацане на вер­то­летна площадка на кораб, нами­ращ се в неутрални води, в състава на по-​рано открита корабна ударна група на услов­ния про­тив­ник”, се казва в съобщението.

Уточ­нява се още, че команд­ва­нето на флота е поста­вило задача на коман­ди­рите на фрега­тите, нами­ращи се в района на Черно море, на мак­сима­лен ход да при­стиг­нат в района на место­на­хож­де­ни­ето на кора­бите на услов­ния про­тив­ник, за да опре­де­лят тех­ните по-​нататъшни действия.

При под­хода в ука­за­ния район екипажите на фрега­тите „Адми­рал Григо­ро­вич” и „Адми­рал Есен” са ата­ку­вани. Бой­ните раз­чети на фрега­тите са влезли в уче­бен мор­ски бой с про­тив­ника, сред­ствата за про­ти­во­въз­душна отбрана са отра­зили ракетна атака с активни и пасивни смуще­ния от сред­ствата за ради­о­лек­тронна борба. След това раз­че­тите на ракетно-​артилерийските бойни части на кора­бите отра­бо­тиха алго­ритъм за съвместни действия за унищожа­ване на над­вод­ните цели чрез нана­сяне на ракетни удари с висо­ко­точно оръжие и арте­ле­рия”, отбе­ляз­ват от Чер­номор­ския флот.

След­ващият етап от бой­ната подго­товка на фрега­тите ще бъде съвместно уче­ние с екипажите на само­ле­тите от мор­ската авиация и ПВО на Чер­номор­ския флот за нана­сяне на ракетни и бом­бови удари по група кораби на услов­ния противник.

От 28 юни до 10 юли в Черно море и в три укра­ин­ски обла­сти преми­наха воен­ните уче­ния „Си Бриз — 2021″. Основ­ните участ­ници в манев­рите бяха Украйна, САЩ, Канада, Вели­ко­бри­та­ния, Нидер­лан­дия, Румъ­ния, Бълга­рия, Гърция, Турция, Лат­вия и други страни. Беше декла­ри­рано, че в уче­ни­ята са задействани около 4000 души, 40 бойни кораби, катери и спо­мага­телни съдове, 30 еди­ници авиаци­онна тех­ника и повече от 100 еди­ници автомо­били и бро­ни­рана техника.

Адми­рал Григо­ро­вич” и „Адми­рал Есен” пред­став­ля­ват новата серия многоце­леви фрегати за далеч­ната мор­ска зона. Пред­на­зна­чени са за унищожа­ване на над­водни кораби, под­вод­ници и наземни обекти на про­тив­ника, за дозорна служба, пат­ру­ли­ране и охрана на мор­ски комуникации.

Фрега­тите разпо­лагат с осем пус­кови уста­новки на ракет­ния комплекс „Калибър-​НК”, въоръжени са със зенитни ракетни и арти­ле­рийски комплекси „Щил-​1″, АК-​630М, уни­вер­сални арти­ле­рийски уста­новки А-​190 с кали­бър 100 мм, торпедни апа­рати и реак­тивна бом­бометна уста­новка РБУ-​6000. На фрега­тата има площадка за изли­тане и кацане и хангар за про­ти­во­лодъ­чен вер­то­лет Ка-​27 или Ка-​31.