Печат

20 момичета се борят за едно място във военните вузове

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Армия и оръжие

Над 2100 моми­чета са изявили жела­ние да постъпят в руски висши военно-​учебни заве­де­ния. Кон­ку­ренци­ята средно състав­лява 12 за едно място, а по отделни спе­ци­ал­но­сти — до 20 моми­чета, съобщи начал­ни­кът на Главно управ­ле­ние „Кадри” на Мини­стер­ството на отбра­ната генерал-​полковник Вик­тор Горемикин.

През тази година при­емът на моми­чета е пла­ни­ран за 9 висши военни заве­де­ния. Ще бъдат зачис­лени за обу­че­ние 180 пред­ста­ви­телки на неж­ния пол, а жела­ещите са 2100, каза Горемикин.

Сред вузо­вете, в които могат да постъп­ват моми­чета, са Воен­ната ака­демия за ради­аци­онна, хими­ческа и био­логи­ческа защита, Воен­номор­ският поли­тех­ни­че­ски инсти­тут, кали­нинград­ският филиал на Воен­номор­ската ака­демия, Воен­ната ака­демия за въздушно-​космическа отбрана, Воен­ната свър­зочна ака­демия, Воен­ният уни­вер­си­тет, Воен­ната ака­демия на Ракет­ните войски със стра­теги­че­ско пред­на­зна­че­ние, Воен­номе­дицин­ската ака­демия и Крас­но­дар­ското висше военно авиаци­онно училище.