Печат

Су-30СМ и Су-27 съпроводиха разузнавателни самолети на САЩ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Армия и оръжие

Руски изтре­би­тели Су-​30СМ и Су-​27 съпро­во­диха над Черно море само­лет за радио­тех­ни­че­ско раз­уз­на­ване и радио­е­лек­тронна борба EP-​3E Aries и раз­уз­на­ва­те­лен само­лет СL-​600 Challenger на Воен­но­въз­душ­ните сили на САЩ, съобщиха пред жур­на­ли­сти от Наци­о­нал­ния център за управ­ле­ние на отбраната.

Оттам уточ­ниха, че на 11 юли радио­ло­каци­он­ните сред­ства за кон­трол на въз­душ­ното про­стран­ство на Южния вое­нен окръг над Черно море са открили при­ближа­ващи към държав­ната гра­ница на Рус­ката феде­рация въз­душни цели. За опо­зна­ване и недопус­кане нару­ше­ние на гра­ницата във въз­духа са вдиг­нати изтре­би­тели Су-​30СМ и Су-​27 от състава на дежур­ните сили за ПВО на Южния вое­нен окръг.

Екипажите на на рус­ките изтре­би­тели иден­тифици­раха въз­душ­ните цели като раз­уз­на­ва­телни и ги съпро­во­диха над аква­то­ри­ята на Черно море. Поле­тите на изтре­би­те­лите бяха изпъл­нени в строго съо­т­вет­ствие с меж­ду­на­род­ните пра­вила за използване на въз­душ­ното про­стран­ство”, под­чер­та­ват от рус­кия Наци­о­на­лен център за управ­ле­ние на отбраната.