Печат

Руските военнослужещи победиха на Армейските международни игри

Търже­стве­ната цере­мо­ния за закри­ване на Армейс­ките меж­ду­на­родни игри „АрМИ-​2021″ се състоя в под­мос­ков­ския парк „Пат­риот”, а побе­дата в тях спе­че­лиха рус­ките воен­но­служещи, съобщиха от рус­кото Мини­стер­ство на отбраната.

В търже­стве­ното меропри­я­тие участваха ръко­во­ди­тели на военни ведом­ства и на гене­рални щабове от редица страни участ­нички, група наблю­да­тели от чуж­де­странни държави, делегации от участ­ниците във всички конкурси.

Побе­дата в състе­за­ни­ята спе­чели отборът на Русия, като извоюва 34 медала, поло­ви­ната от които златни”, се казва в съобще­ни­ето на рус­кото военно ведомство.

Отбе­лязва се, че рус­ките воен­но­служещи са награ­дени от начал­ника на Гене­рал­ния щаб на Въоръже­ните сили и първи заместник-​министър на отбра­ната на Рус­ката феде­рация армейски гене­рал Вале­рий Гера­симов, който връчи купата на победителите.

Мини­стер­ството на отбра­ната съобщи, че най-​зрелищните състе­за­ния от „АрМИ-​2021″ са били посе­тени от 1,5 мили­она души.

Армейс­ките меж­ду­на­родни игри през тази година се състо­яха от 22 август до 4 сеп­тем­ври на тери­то­ри­ята на 11 държави (Русия, Алжир, Арме­ния, Бела­рус, Виет­нам, Иран, Катар, Казах­стан, Китай, Сър­бия и Узбе­ки­стан). В тях участваха над 5000 воен­но­служещи разпре­де­лени в 277 отбора от 42 страни.