Печат

В Латвия започнаха големи натовски маневри

От 18 април във всички реги­они на Лат­вия започна про­лет­ният етап на воен­ните уче­ния Namejs-​2022 с уча­сти­ето на под­раз­де­ле­ния от НАТО. Манев­рите ще продължат до 27 май, пише „Интерфакс”, като се позо­вава на агенция BNS.

Целта на уче­ни­ята е „да бъде подоб­рена интеграци­ята на наци­о­нал­ните и съюз­ни­че­с­ките сили за реша­ване на отбра­ни­телни задачи. В тях участват около 3000 чуж­де­странни воен­но­служещи от САЩ, Вели­ко­бри­та­ния, Полша и други страни.

По-​рано през март лидерът на стра­ната Егилс Левитс озвучи поже­ла­ни­ето аме­ри­кан­с­ките войски да бъдат в Полша и При­бал­тика на посто­янна основа. Спо­ред него това би било отго­вор на иде­ите на Русия за агре­сивни действия извън тери­то­ри­ята на Украйна.

Между другото, стана известно, че във Вели­ко­бри­та­ния са при­зо­вали НАТО да се намеси пряко в конфликта в Украйна. От бри­тан­ското изда­ние „Гар­диън” смя­тат, че укра­ин­ската армия ще понесе съще­ствени загуби в бъдещата битка за Дон­бас и само НАТО можела да помогне да бъде избегнат този сценарий.