Печат

Открито писмо до "вашингтонския шериф"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Геопо­ли­тика

Над 100 представители на политическия елит в САЩ предлагат диалог с Русия

В нача­лото на август авто­ри­тет­ното аме­ри­кан­ско спи­са­ние Politico пуб­ли­кува колек­тивно отво­рено писмо до управ­ля­ващия елит на САЩ с кон­кретни пред­ложе­ния за промени във външ­ната поли­тика на стра­ната. То е подпи­сано от 103-​ма експерти и доайени на аме­ри­кан­с­ката дипло­мация — бивши държавни сек­ре­тари, мини­стри на отбра­ната, посланици