Печат

Два сценария за срещата в Женева

Автор Пьотр Акопов. Пуб­ли­ку­вана в Геопо­ли­тика

Има опасност от провал, ако Байдън остане в плен на мита за американската изключителност

Оста­ват бро­ени дни до срещата на Вла­ди­мир Путин с Джо Байдън в Женева. До послед­ния момент се появя­ваха съобще­ния, че днев­ният ред с пред­лага­ните от двамата пре­зи­денти теми за обсъж­дане не съвпадат.

Нищо учудващо в това няма, като се имат пред­вид влоше­ните през послед­ните години отноше­ния. Трябва да се отбе­лежи, че не