Печат

Лондон медийно "трови" Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Геопо­ли­тика

Изплуваха документи за тайните информационни операции на Форин офис

От бри­тан­ското външно мини­стер­ство — слу­чайно или не, изтече информация, която показва пря­ката намеса на Лон­дон в поли­ти­ката и пуб­ли­каци­ите на редица рус­ко­е­зични медии, вклю­чи­телно в интер­нет сек­тора. Това съобщи гово­ри­те­лят на рус­кото външно мини­стер­ство Мария Заха­рова на брифинг. „От докумен­тите следва, че Лон­дон чрез посредници

Печат

Песков: Внимавайте какви вестници четете!

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Геопо­ли­тика

„Ако се грижите за своето хра­нос­ми­лане, не четете преди обяд съвет­ски вест­ници”. Такъв съвет дава д-​р Пре­об­ражен­ски в романа на Булга­ков „Кучешко сърце”. Почти същото посъветва и пре­зи­дент­ският гово­ри­тел Дмит­рий Пес­ков, когато бе запи­тан за повдиг­на­тата отново в япон­ските медии тема за Курил­ските острови.

Осо­бено арогантна бе пуб­ли­каци­ята в