Печат

САЩ разпалиха конфликта в Украйна

Автор Алек­сандър дел Вал*. Пуб­ли­ку­вана в Геопо­ли­тика

Колективният Запад страда от манията за величие, че представлява "целия свят"

Ако Аме­рика иска и в бъдеще да играе важна роля в гаран­ти­ра­нето на меж­ду­на­род­ната ста­бил­ност и да въз­ста­нови сво­ята при­тега­телна сила, която изгуби до голяма степен заради висо­коме­ри­ето си, тя ще трябва, както каз­ваше Самюел Хън­тинг­тън, да се съгласи със съз­да­ва­нето на суве­ренни реги­о­нални сфери на вли­я­ние около Китай, Русия