Печат

Дипломати гасят огъня

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Геопо­ли­тика

Рус­кият външен мини­стър Сергей Лав­ров във втор­ник се срещна с посла­ниците на Арме­ния и Азер­байджан — Вар­дан Тога­нян и Полад Бюл­бю­логлу. Те разго­ва­ряха за въз­ник­на­лите между Баку и Ере­ван гра­нични стълк­но­ве­ния и мер­ките за тях­ното пре­кра­тя­ване. Не беше забра­вен и ста­рият конфликт в Нагорни Кара­бах. Срещата се състоя във формат на работна закуска в рези­денци­ята за при­еми на МВнР в Москва.

В хода на срещата бяха обсъдени въпро­сите за гаран­ти­ране сигур­но­стта в Южен Кав­каз, про­блемите на ста­би­ли­за­ци­ята на ситу­аци­ята на арменско-​азербайджанската гра­ница и пер­спек­ти­вите за акти­ви­зи­ране на уси­ли­ята за регу­ли­ране на нагорно-​карабахския конфликт под еги­дата на съпред­се­да­те­лите на Мин­ската група на ОССЕ — Русия, САЩ и Франция”, се казва в съобще­ни­ето за срещата на дипломатите.

Русия е решена да използва всички възмож­но­сти и да при­ложи мак­симум уси­лия за въз­ста­но­вя­ване на мира в реги­она. „Ще про­явим най-​добрите каче­ства на рус­ката и на народ­ната дипло­мация, за да регу­ли­раме не само сегаш­ния гра­ни­чен конфликт, но и за да подоб­рим целия спектър на отноше­ни­ята между нашите брат­ски и близки страни — Арме­ния и Азер­байджан”, заяви по-​рано зам.-министърът на външ­ните работи на РФ Андрей Руденко.

На този етап Ере­ван вижда реше­ни­ето на про­блема в съз­да­ване на меж­ду­на­родна система за наблю­де­ние, която трябва да гаран­тира спазва­нето на режима на пре­кра­тя­ване на огъня по гра­ницата между двете страни. „Нашата позиция остава неизменна. Най-​накрая ние сме длъжни да изле­зем от омагьо­са­ния кръг на посто­ян­ните изяв­ле­ния за наруша­ване на при­ми­ри­ето. Затова трябва да има меж­ду­на­родна система за мони­то­ринг”, смята армен­ският премиер Никол Пашинян.

До колко сегаш­ното обтягане на отноше­ни­ята и пери­о­дич­ните вза­имни обстрели са сери­о­зни и изпра­вят двата съседа на риск, гово­рят появи­лите се преди сед­мица съобще­ния, че Азер­байджан е заплашил да нанесе раке­тен удар по АЕЦ в Арме­ния. Като предпри­ема вне­запни военни про­во­кации, Баку цели „да мате­ри­а­ли­зира мита за непо­бе­димата азер­байджан­ска армия, смята да сломи духа и да нанесе морално-​психологически удар по армен­ските военни. Въоръже­ните сили на Арме­ния обаче демон­стри­раха изклю­чи­телно високо рав­нище на бое­спо­соб­ност”, заяви Пашинян.

Отка­кто на 12 юли се разгоря гра­нич­ният конфликт, в пра­ви­тел­ството в Ере­ван започ­наха да се полу­ча­ват писма, в които арменците питат как могат да помогнат на вой­ниците. „Всички съна­род­ници, жела­ещи да помогнат на армен­ската армия, могат да изпращат сред­ства във Фонда за застра­ховка на воен­но­служещите”, написа Паши­нян във Facebook. От фонда съобщиха, че само за четири дни — от 17 до 21 юли, от доб­ро­вол­ните пре­води на граж­да­ните са постъпили над 330 хиляди долара. Те са били изпра­тени както от стра­ната, така и от 46 страни в чужбина.