Печат

Лавров: Европа съзнателно руши нашите отношения

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Геопо­ли­тика

Евро­съюзът взе под внима­ние пре­дупреждени­ето на Сергей Лав­ров за опас­но­стта от раз­руша­ване на отноше­ни­ята с Русия. Това заяви офици­ал­ният гово­ри­тел на Коми­си­ята на ЕС по външни работи Питър Стано. „Ние взехме под внима­ние изказва­нето на госпо­дин Лав­ров. Неза­ви­симо от това отноше­ни­ята между ЕС и Русия вече не са никак добри”, каза той. Преди сед­мица в интервю за YouTube-​канала „Соло­вьев Live” рус­кият външен мини­стър заяви, че Москва не желае геопо­ли­ти­ческа изо­лация, но е длъжна да бъде готова за раз­руша­ва­нето на отноше­ни­ята с ЕС в слу­чай на въвеж­дане на нови санкции. Наблю­да­тели отбе­ля­заха, че изказва­ни­ята на Лав­ров по най-​важните меж­ду­на­родни про­блеми са ста­нали много по-​остри, което досега не е било харак­терно за него­вия стил.

Само три дни по-​късно бле­стящият руски дипло­мат още повече втвърди тона. Това стана на пре­с­конфе­ренция при посеще­ни­ето на фин­ланд­ския външен мини­стър Пека Хави­сто в Москва. „Евро­съюзът после­до­ва­телно раз­руши без изклю­че­ние всички меха­низми, изгра­дени на базата на Спо­ра­зуме­ни­ето за парт­ньор­ство и сътруд­ни­че­ство с Русия”, заяви Лав­ров. Това спо­ра­зуме­ние, подпи­сано още в сре­дата на 90-​те години, пре­дви­ждаше активни кон­такти и реа­ли­зи­ра­нето на множе­ство про­екти от вза­имен инте­рес в раз­лични сфери. „Всичко това сега е раз­ру­шено и не от нас. По принцип на всеки, който макар и малко се инте­ре­сува от Европа, му е известно, че вече от много години Европе­йският съюз съзна­телно раз­рушава отноше­ни­ята с Русия. Самата струк­тура бе раз­ру­шена по иници­а­тива на ЕС. Ние сме длъжни да бъдем готови за вся­ка­кво раз­ви­тие на съби­ти­ята”, пре­дупреди рус­кият министър.

Той обаче добави, че не трябва да се слага знак на равен­ство между Евро­съюза и Европа. Русия от векове е в Европа, пре­красно се чув­ства на мястото си и няма наме­ре­ние да я напуска. На кон­ти­нента има много държави, с които Русия поддържа друже­ски и парт­ньор­ски отноше­ния. Биз­не­сът с тях се раз­вива пре­красно и над 4000 европе­йски компа­нии спо­койно рабо­тят в Русия, сто­тици са съвмест­ните предприятия.

Това показва, че животът тече, а под­копа­ва­нето и съзна­тел­ното раз­руша­ване на нашите отноше­ния не влияе на вза­им­ното при­в­ли­чане между хората и биз­неса. Но тези отноше­ния нямат нищо общо с отноше­ни­ята с ЕС”, отбе­ляза Лав­ров. Той поясни, че става дума само за дву­странни отноше­ния с отделни наци­о­нални държави, които не могат да заме­стят про­ва­ле­ното вза­и­мо­действие с Евро­съюза, който е съв­сем отделна структура.

В интер­вюто си за YouTube-​канала „Соло­вьев Live” ръко­во­ди­те­лят на рус­ката дипло­мация напомни: „Няколко пъти вече отделни страни от ЕС пове­ри­телно ни заявя­ваха, че те са про­тив санкци­ите. Съзна­ват, че те не постигат целите си, но в Евро­съюза действал принци­път на кон­сен­сус и соли­дар­ност. Спо­ред мен, когато някой не е съгла­сен, кон­сен­сус про­сто не може да има. В отго­вор на този аргумент всички мъл­чат. Човекът на поста Вър­хо­вен пред­ста­ви­тел на ЕС по външна поли­тика и сигур­ност — без зна­че­ние дали това е Жозеп Борел, или някой друг, е лишен от възмож­но­стта само­сто­я­телно да води преговори”.

Лав­ров отделно се спря и на ролята на стра­ните от бившия соци­а­ли­сти­че­ски лагер и на трите бал­тийски репуб­лики във форми­ра­нето на поли­ти­ката на ЕС. Спо­ред него про­блемите между Русия и ЕС са започ­нали доста отдавна и Брюк­сел упо­рито е изпит­вал търпе­ни­ето на Москва, като я успо­ко­явал, че с при­съе­ди­ня­ва­нето на тези страни към ЕС и НАТО русофоб­ските настро­е­ния там ще изчезнат. „Нищо подобно. Получи се тъкмо обрат­ното — те се превър­наха в най-​русофобските страни в ЕС. Така по много въпроси поли­ти­ката на Брюк­сел се ръко­води от агре­сивно русофоб­ско малцин­ство. Ние ще сътруд­ни­чим, ако биз­не­сът е вза­им­но­изго­ден, но ако още вед­нъж видим, че се налагат санкции, съз­да­ващи рис­кове за нашата ико­номика, както вече невед­нъж е било, ние трябва да бъдем само­до­статъчни и в областта на ико­номи­ката, както постиг­на­хме това в отбра­ната. Ние не искаме да се изо­ли­раме, но трябва да сме готови и за такъв вари­ант. Ако искаш мир, готви се за война”, бе откро­вен Лавров.

От думите на мини­стъра някои в Европа изпад­наха в шок, други — в исте­рия. За първи път през послед­ните години вме­сто дипло­ма­тич­ното и постно „Русия запазва правото си да вземе ответни мерки”, Москва отчет­ливо заяви, че у никого не бива да остава съм­не­ние: налице е поли­ти­че­с­ката воля за реши­телни стъпки — ако Западът продължава със запла­хите и висо­коме­ри­ето си, отноше­ния няма да има. Сега на Европа не й остава друго, освен преди да вземе поред­ното си реше­ние „да накаже Русия”, добре и трезво да помисли за после­диците от своя поли­ти­че­ски инат, под­хран­ван от ток­сична русофобия.

Лав­ров комен­тира отделно отноше­ни­ята между Русия и Герма­ния и жела­ни­ето на САЩ да спъ­нат тях­ното развитие.

Нашите добри отноше­ния с Герма­ния не са нужни нито на САЩ, нито на другите европе­йски страни, нито на англи­ча­ните — така, както преди време на Запада не беше нужна обе­ди­нена Герма­ния. Именно Съвет­ският съюз бе глав­ният под­дръж­ник на обе­ди­не­ни­ето на стра­ната. Ние смя­тахме, че нем­ският народ има правото и исто­ри­че­ското пред­на­чер­та­ние да бъде еди­нен”, каза той. Западът тогава бе силно при­тес­нен от пер­спек­ти­вата за въз­ни­кване на супер мощна герман­ска държава.

Двой­ните стан­дарти не закъс­няха. И мини­стърът напомни: „През 2015 г. на Конфе­ренци­ята по сигур­но­стта в Мюн­хен отбе­ля­зах, че по същия начин трябва да се отна­сяме и към пра­вата на жите­лите на Крим и при­съе­ди­ня­ва­нето на полу­ост­рова към Русия. Още повече, че там се състоя рефе­рен­дум, а в Герма­ния — не. Залата изпадна в исте­рика. От редиците на нем­ските участ­ници се чуваха викове: „Как сме­ете да срав­ня­вате двете съби­тия?”. Виждам, че през послед­ните години германците все по-​често про­явя­ват подобно висо­коме­рие. В него про­зира под­текстът: „Ние се разпла­тихме за всичко и вече никому не сме длъжни нищо. Огромна част от елита там про­карва точно тази линия. Не са малко и онези, които пра­вят всичко възможно Герма­ния да загуби възмож­ност за нормално сътруд­ни­че­ство с нас”.

Спо­ред Лав­ров същата логика личи дори от дипло­ма­ти­че­ски заво­а­ли­рани изказва­ния, като посочи неот­дав­наш­ното изяв­ле­ние на нем­ския външен мини­стър Хайко Маас, който смята, че „Севе­рен поток-​2″ трябва да бъде достроен, за да може Западът да има лост за вли­я­ние над Русия. „Винаги съм мислел, че енергий­ните про­екти между Европа и СССР, а днес — Русия, винаги са били мате­ри­ална база на вза­имо­за­ви­симо­стта в положи­тел­ния сми­съл на думата. Когато стра­ните ико­номи­че­ски зави­сят една от друга, това е добре, защото нама­лява конфрон­таци­ята и помага за реша­ва­нето на много други про­блеми”, каза той.

В хода на интер­вюто бе отбе­ля­зано нарастващото отново напреже­ние във воен­ния конфликт между Донец­ката и Луган­с­ката народни репуб­лики и Украйна, както и неже­ла­ни­ето на киев­ските вла­сти да изпъл­нят ангажимен­тите си по Мин­ските спо­ра­зуме­ния. Герма­ния и Франция, които заедно с Русия са гаранти по спо­ра­зуме­ни­ята, дават вид, че не забе­ляз­ват гру­бото им наруша­ване и не предпри­емат нищо, за да заста­вят Киев да изпълни задълже­ни­ята си. Западът „преглътна” и анти­кон­сти­туци­он­ния пре­врат, извършен през 2014 г. с негова помощ, и послед­ва­лото наси­лие и граж­дан­ска война срещу Дон­бас, и въз­кръс­на­лия наци­зъм, а сега — и ярост­ната русофо­бия. На всичко това Западът не само не реагира, а дори поощ­рява. Лав­ров илюстрира двой­ния стан­дарт и лицеме­ри­ето на киев­ския режим с изказва­нето на укра­ин­ския пре­зи­дент Вла­ди­мир Зелен­ски, че „Мин­ските спо­ра­зуме­ния не могат да бъдат изпъл­нени, но те трябва да се запа­зят, за да се поддържат санкци­ите срещу Русия”, като тези думи също са оста­нали неза­бе­ля­зани от запад­ните му покровители.

Русият външен мини­стър спо­дели впе­чат­ле­ни­ето си от теле­фон­ния си разго­вор с новия държа­вен сек­ре­тар на САЩ Антъни Блин­кен. „Съгла­си­хме се, че в отноше­ни­ята ни има много про­блеми и че едва ли ще наме­рим общ език по пове­чето от тях. Оче­видна е обаче неиз­беж­ната необ­хо­димост да поддър­жаме диа­лога по стра­теги­че­с­ката ста­бил­ност, да се опи­таме да попра­вим раз­ру­ши­тел­ните действия от послед­ните години”.

Лав­ров напомни положи­тел­ната стъпка на двете страни по продължа­ване действи­ето на Дого­вора за огра­ни­ча­ване на стра­теги­че­с­ките напа­да­телни оръжия. Но дори когато има постиг­нато съгла­сие, аме­ри­кан­с­ката про­пагандна машина не може да удържи на изку­ше­ни­ето да скрие исти­ната. Известно е, че Вла­ди­мир Путин още в нача­лото на 2020 година пред­ложи дого­ворът да бъде продължен, но отго­ворът твърде дълго се забави. Този факт не попречи на водещите аме­ри­кан­ски медии да заявят, че „достатъчно е Джо Байдън да щракне с пръ­сти, за да подпише Путин продълже­ни­ето на дого­вора”. Въпреки всичко Лав­ров не губи надежда, че тук-​там в САЩ има „запа­зени места” за здра­вия разум.

Още в нача­лото на идната сед­мица, когато трябва да се състои засе­да­ние на външ­ните мини­стри на ЕС, ще про­личи какво е състо­я­ни­ето на здра­вия разум в Европа. Симп­томите не са обна­деж­да­ващи, щом висо­копо­ста­вени чинов­ници и поли­тици там могат да обвър­зват съд­бата на „Севе­рен поток-​2″ с неадек­ват­ните действия на един финан­сов пре­стъп­ник, какъвто е блогърът Навални — под­след­ствен и два пъти осъж­дан, и когото те са взели под крило, за да го използ­ват за намеса във вътреш­ните работи на Русия с нескри­тата надежда, че все още по този начин могат да я деста­би­ли­зи­рат. Така в близ­ките дни ще стане ясно дали в Европа добре са чули и раз­брали думите на Лавров.