Печат

Турецки: "Има с какво да се гордея"

На 17 април осно­ва­те­лят на арт групите „Хорът на Турецки” и Soprano Михаил Турецки отпраз­нува 60-​ия си юби­лей в Държав­ния Кремъл­ски дво­рец, където събра пълна зала близки, при­я­тели, почи­та­тели. Турецки навърши 60 години на 12 април. „В еврейс­ките книги е напи­сано, че трябва да се върви към 120 години — до въз­растта на Мои­сей. Шест­де­сет е сре­дата на разцвета, затова много опти­ми­стично се отна­сям към този юби­лей”, сподели

Печат

В Люблино отбелязаха 570-годишнината на Леонардо да Винчи

Съби­ти­ето бе в сто­лич­ния музей-​резерват Люб­лино на 16 април. Това съобщи за ТАСС членът на Гене­рал­ния съвет на Асам­бле­ята на наро­дите на Евра­зия, автор на меж­ду­на­род­ния културно-​просветен про­ект „ВИЖУ. Гени­ите на света” и на подпро­екта „ВИЖУ. Лео­нардо да Винчи” Ана­ста­сия Павлова.

Знаме­на­телно е, че в едно от най-​красивите име­ния в Москва

Печат

Културата трябва да гради мостове, а не барикади

Портрет на Достоевски се появи на сграда в Италия

В едно от предгра­ди­ята на Неапол преди дни се появи гигант­ска рисунка — порт­рет на писа­теля Фьо­дор Досто­ев­ски. Той украси фаса­дата на Технико-​индустриалния инсти­тут, за което съобщи губер­на­торът на регион Кампа­ния Вин­ченцо де Лука.

Автор на про­из­ве­де­ни­ето е улич­ният худож­ник Йорит (Jorit). Той е