Печат

Изложба разказва за Александър Невски

В Псковско-​Печорския мана­стир — един от най-​големите и ста­ринни мъжки мана­стири в Русия, бе открита изложба на изоб­ра­зи­телно изку­ство, посве­тена на 800-​годишнината от рож­де­ни­ето на княз Алек­сандър Нев­ски, съобщава ТАСС. На излож­бата, подго­т­вена от Мини­стер­ството на кул­ту­рата на РФ и Пат­ри­аршия съвет по кул­тура, са пред­ста­вени кар­тини от 30 гра­дове на Русия.

За Псков­ска област лич­но­стта на Алек­сандър Невски

Печат

Честит юбилей!

Каз­ваме го на Иван Вълов — колегата жур­на­лист, пре­во­дач, писа­тел и поет, който на 11 юни навършва 90 години. На тази досто­лепна въз­раст Иван Вълов остава верен на себе си — макар и зре­ни­ето да му изне­ве­рява, душата му е отво­рена за света, за хората, любопит­ството му към темите, които са го въл­ну­вали цял живот не нама­лява. Инте­ре­сен сладкодумник

Печат

Той беше щастлив човек

В памет на Резо Габриадзе

На 6 юни на 84 години напусна този свят вели­кият Резо Габ­ри­адзе — наро­ден артист на Гру­зия, лау­реат на преми­ята „Шота Руста­вели”, на Държавна награда на СССР, на преми­ите „Три­умф”, „Златна маска” и др. На 29 юни той щеше да навърши 85 години.

Днес всеки е уни­вер­са­лен тво­рец — в интер­нет про­стран­ството вед­нага можеш да станеш