Печат

В Тула откриха изложбата "Романови"

Тя е посве­тена на 300-​годишнината на Рус­ката импе­рия, която се чества през 2021 г. и е открита във фили­ала на Държав­ния исто­ри­че­ски музей в Тула. Над 400 експо­ната — порт­рети на дина­сти­ята Рома­нови, автографи, документи, медали, оръжие и мун­дири от фон­до­вете на фили­ала на музея потапят посе­ти­те­лите в атмо­сфе­рата на три сто­ле­тия. Излож­бата бе открита от губер­на­тора на Тул­ска област Алек­сей Дюмин. „Сим­во­лично е, че

Печат

Михалков: сериалите погубват руската актьорска школа

В академията на именития режисьор и артист приеха 25 души от над 400 желаещи  

Сери­а­лите, които са вече тол­кова много, до голяма степен погуб­ват рус­ката актьор­ска школа — каза Никита Михал­ков по време на мастър клас за сту­ден­тите от Ака­деми­ята по кинема­тограф­ско и теат­рално изку­ство, чиито рек­тор е Михал­ков, и от други теат­рални вузове. — Защото

Печат

Нови имена навлизат в киното

Изда­ни­ята „Бюл­ле­тень кинопро­кат­чика” и „Кино-Театр.Ру” пред­ста­виха рейтинга на най-​популярните млади руски актриси. Любов Аксьо­нова огла­вява кла­саци­ята. Тя е известна по сери­а­лите „Содер­жанки” /​2019 г./ и „Бывшие” /​2016 г./, както и други сери­али с нейно уча­стие, които зри­те­лите харесват.

Дей­но­стта на актри­сите е оце­ня­вана по няколко ключови

Печат

Във Варна представят книгата "Народната дипломация"

БНР-​Радио Варна пред­ставя книгата „Народ­ната дипло­мация” в исто­ри­ята на рус­ките непра­ви­тел­ствени орга­ни­за­ции на бившия гене­ра­лен кон­сул на РФ във Варна Ана­то­лий Шчел­ку­нов. Съорга­ни­за­тори на съби­ти­ето са Община Варна, Фон­дация „Устой­чиво раз­ви­тие на Бълга­рия”, Сла­вян­ска лите­ра­турна и арти­стична ака­демия, Гене­рално кон­сул­ство на РФ