Печат

Маестро Гергиев дирижира Чайковски в имението на Тургенев

Оркест­ърът на Мари­ин­ския театър начело с Вале­рий Гергиев тръгна на ежегод­ните гастроли по реги­о­ните на Русия, продължа­вайки тра­дици­ята на Мос­ков­ския пас­ха­лен фести­вал. Тази година той е посве­тен на 75-​годишнината от побе­дата във Вели­ката оте­че­ствена война. Гастро­лите са по местата, свър­зани с оже­сто­чени сраже­ния по време на вой­ната. Но концер­тите се про­веж­дат само на места, където позволява

Печат

В Екатеринбург представят арт обекти от метални отпадъци

В Ека­те­рин­бург започна ХІ Меж­ду­на­ро­ден фести­вал на акту­ал­ното изку­ство „ЛОМ”. До 30 сеп­тем­ври в Цен­трал­ния парк за кул­тура и отдих „Мая­ков­ски” са разпо­ложени раз­но­об­разни про­из­ве­де­ния напра­вени от метални отпадъци. Те са на худож­ници от 12 руски гра­дове и от Репуб­лика Казах­стан. Общо са пред­ста­вени 35 арт-​обекта. Сред авто­рите има немалко

Печат

Екатерина Василиева - на 75 години

На 15 август знаме­ни­тата и любима на пуб­ли­ката актриса стана на 75 години. Тя е една­кво пре­красна и убе­ди­телна и в образа на енергич­ната при­дворна в „Обик­но­вен­ное чудо”, и в образа на член от екипажа на извън­зем­ните от „Этой все­лен­ной пла­неты”, и като май­ката на Врон­ски в „Анна Каренина”…

Ека­те­рина Васи­ли­ева е родена в Москва в семейството на

Печат

В Москва откриха изложба за Олег Табаков

На Чистопруд­ния буле­вард в Москва на 17 август бе открита фото­из­ложба, посве­тена на арти­ста Олег Таба­ков, който щеше да навърши 85 години на тази дата. В излож­бата са вклю­чени снимки, предо­ста­вени от Мосфилм, Союзмултфилм, Музея на МХАТ и музея на театър „Современ­ник”, посве­тени на вели­кия Олег Таба­ков, както го нарече ръко­во­ди­те­лят на столичния