Печат

В Екатеринбург представят арт обекти от метални отпадъци

В Ека­те­рин­бург започна ХІ Меж­ду­на­ро­ден фести­вал на акту­ал­ното изку­ство „ЛОМ”. До 30 сеп­тем­ври в Цен­трал­ния парк за кул­тура и отдих „Мая­ков­ски” са разпо­ложени раз­но­об­разни про­из­ве­де­ния напра­вени от метални отпадъци. Те са на худож­ници от 12 руски гра­дове и от Репуб­лика Казах­стан. Общо са пред­ста­вени 35 арт-​обекта. Сред авто­рите има немалко посто­янни участ­ници и лау­ре­ати на фести­ва­лите от минали години — каз­ват от орга­ни­за­ци­он­ния коми­тет. Худож­ни­кът със све­товна слава от Герма­ния Павел Ерлих поради невъзмож­ност да при­стигне заради коро­на­ви­руса, пред­ставя музи­кал­ната си скулп­тура във вид на фото и видеоклип.

Не мина и без изне­нади — няколко дни преди откри­ва­нето на фести­вала бе открад­ната скулп­ту­рата „Я тебя слышу” на Алек­сандра Гор­де­ева от Пет­ро­за­водск. За щастие тя бе наме­рена и вър­ната на мястото й.

Тази година беше решено фести­валът да се про­веде както е по тра­диция — през август. Но поради закри­ва­нето на гра­ниците мно­зина худож­ници от САЩ, Украйна и други страни не можаха да дой­дат, въпреки жела­ни­ето си”, каза глав­ният орга­ни­за­тор Иля Поле­таев. Той под­черта, че скулп­ту­рите са разпо­ложени на открити площадки, което е без­опасно за зрителите.

Тра­дици­онно ще бъдат избрани най-​добрите творби в няколко номи­нации, оце­нени от авто­ри­тетно жури. Посе­ти­те­лите на парка също ще имат възмож­ност да опре­де­лят автора, който най им е допаднал.