Печат

Екатерина Василиева - на 75 години

На 15 август знаме­ни­тата и любима на пуб­ли­ката актриса стана на 75 години. Тя е една­кво пре­красна и убе­ди­телна и в образа на енергич­ната при­дворна в „Обик­но­вен­ное чудо”, и в образа на член от екипажа на извън­зем­ните от „Этой все­лен­ной пла­неты”, и като май­ката на Врон­ски в „Анна Каренина”…

Ека­те­рина Васи­ли­ева е родена в Москва в семейството на извест­ния поет Сергей Васи­лиев. Завършва ВГИК, а за нея извест­ният режисьор Сергей Соло­вьов казва” Катя беше много млада, много висока, много стройна, много рижа, с бре­тон, с цигара „Шипка” в устата и с гени­ална, дотогава неви­ждана от мен у жените, вътрешна сво­бода. Тя бе сво­бодна във всичко и дори не тряб­ваше да демон­стрира това — про­сто вли­заше в стая напри­мер или седеше, но вед­нага ста­ваше ясно, че пред теб е напълно раз­крепо­стен, изна­чално сво­бо­ден човек”. Соло­вьов е пър­вият съпруг на Васи­ли­ева, с когото и до днес са в пре­красни отношения.

Васи­ли­ева се снима в киното още като сту­дентка в кинопо­ве­стта „На зав­траш­ний день”. А през цялото й твор­че­ство във всяка роля тя про­явява спо­соб­но­стта си към гро­тес­ката. Няколко години е актриса в театър „Современ­ник” и през това време се омъжва втори път — за драма­турга Михаил Рош­чин. От него има син — Дмит­рий, който завършва ВГИК, но става свеще­ник и дарява Васи­ли­ева с осем внука. Известно време Ека­те­рина Васи­ли­ева е и в трупана на МХАТ.

Разцветът на таланта й е през 70-​те години, когато изгражда като ярки и запом­нящи се дори вто­ро­степенни роли (атаман­ката Тал­чин­ска в „Бум­ба­раш”, дежур­ната в коме­ди­ята „Вас вызы­вает Таймырь”, Анаис в „Соломен­ная шляпа” и др.) Обра­зите на Васи­ли­ева са на властни, неза­ви­сими жени, но не лишени от нежни и лирични чув­ства — много близки до ней­ния характер.

През 1993 г. обаче Ека­те­рина Васи­ли­ева напуска театъра и киното и влиза в Свято-​Веденския Толг­ски жен­ски мана­стир в Яро­славъл, а после работи в мос­ков­ския храм „Света Премуд­рость Божия”.

През 1997 г. се завръща в киното — играе в теле­ви­зи­он­ните сери­али „Коро­лева Марго” и „Графиня де Мон­соро”, както и в други филми. Сега продължава да се снима в киното и в теле­ви­зи­ята, участва и в спек­такъла на театър „Мастер­ская Петра Фоменко” „Олимпия”.

Ека­те­рина Васи­ли­ева е народна артистка на РСФСР, лау­реат на преми­ята „Хру­сталь­ная Туран­дот”, носи­тел е на орден „Почет” и на редица големи награди.

Пре­зи­дентът Вла­ди­мир Путин поздрави Ека­те­рина Васи­ли­ева със 75-​годишнината й като отбе­ляза, че ней­ните роли са обога­тили рус­кото кино и театър и „винаги са били истин­ско съби­тие в кул­тур­ния живот на страната”.