Печат

В Москва откриха изложба за Олег Табаков

На Чистопруд­ния буле­вард в Москва на 17 август бе открита фото­из­ложба, посве­тена на арти­ста Олег Таба­ков, който щеше да навърши 85 години на тази дата. В излож­бата са вклю­чени снимки, предо­ста­вени от Мосфилм, Союзмултфилм, Музея на МХАТ и музея на театър „Современ­ник”, посве­тени на вели­кия Олег Таба­ков, както го нарече ръко­во­ди­те­лят на сто­лич­ния депар­тамент по кул­тура Алек­сандър Кибов­ски, цити­ран от ТАСС. По думите му благо­да­ре­ние на излож­бата хората ще могат да видят колко много неща е напра­вил Таба­ков. В излож­бата са пред­ста­вени архивни снимки от филми и спек­такли с уча­сти­ето на Олег Таба­ков, цитати от интер­вюта, раз­кази за твор­че­ството му.

Днес за нас това е важно съби­тие. Ние продължа­ваме делото на нашия учи­тел. Мос­ков­чани ще могат да си спом­нят за този велик руски актьор”, каза при откр­ва­нето на излож­бата художе­стве­ният ръко­во­ди­тел на Театъра на Олет Таба­ков Вла­ди­мир Машков.

Олег Таба­ков е изиграл повече от 100 роли в киното и почти тол­кова в теат­рални поста­новки. Той си отиде от този свят на 12 март 2018 година на 82 години.