Печат

Москва изпрати легендата Меншов в последния му път

Извест­ният руски актьор и режисьор, народ­ният артист на РСФСР Вла­ди­мир Мен­шов почина на 5 юли на 81-​годишна въз­раст от услож­не­ния от COVID-​19, съобщи ТАСС.

Покло­не­ни­ето пред люби­мия на мили­они рус­наци кино­деец се състоя на 8 юли в Цен­трал­ния дом на кинема­тографи­стите в Москва. Колеги и почи­та­тели изпра­тиха режисьора и актьора в послед­ния му път с продължи­телни апло­дис­менти. В същия ден режисьорът е погре­бан в Ново­де­ви­че­ското гро­бище в Москва.

Кметът на Москва Сергей Собя­нин заяви, че смъртта на Мен­шов пред­став­лява огромна загуба за рус­кото кино и култура.

Гово­ри­те­лят на Кремъл Дмит­рий Пес­ков съобщи, че рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин е изка­зал най-​дълбоките си съболезнования.

Зна­ехме, че страда от COVID-​19, но в лека форма. Слу­чи­лото се е ужасно и неоча­к­вано”, каза режисьорът Вла­ди­мир Хоти­ненко пред АФП. „Смъртта му оставя огромен вакуум в нашето кул­турно про­стран­ство”, добави Хотиненко.

Леген­дата Меншов

Вла­ди­мир Вален­ти­но­вич Мен­шов е роден на 17 сеп­тем­ври 1939 г. в Баку (Азер­байджан­ска ССР, сега Репуб­лика Азер­байджан). Има над 100 роли в съвет­ското и рус­кото кино. Сред най-​популярните филми, в които Маншов се е снимал като актьор, са: „Куриер” (1986), „Царе­вич Алек­сей” (1996), „Нощна стража” (2004), „Дневна стража” (2006), „Легенда 17″ (2013), „Дивер­сант” (2004), „Лик­ви­дация” (2007) и десетки други. Режисьор е на леген­дар­ния филм от 1979 година „Москва не вярва на сълзи”, за който получи „Оскар” в катего­ри­ята „Най-​добър чуж­до­е­зи­чен филм”. Вла­ди­мир Мен­шов е оби­чан в Русия и заради коме­ди­ята си „Любов и гълъби”, излязла през 1984 г. и все още един от най-​гледаните филми в ефира на рус­ката телевизия.

Послед­ната му филмова роля е на пер­со­нажа Антон Ива­но­вич в драмата на Вла­ди­мир Потапов „Вик на тиши­ната” по раз­каза на Тамара Цин­берг „Сед­мата сим­фо­ния” (2019).

Вла­ди­мир Мен­шов е съос­но­ва­тел и гене­ра­лен дирек­тор на „Кино­сту­дия „Жанр”, а също член на упра­ви­тел­ния съвет на „Мосфилм”. Той е заслужил деец на изку­ството на РСФСР (1984) и Наро­ден артист на РСФСР (1989), а също е награ­ден с ордени „За заслуги пред оте­че­ството” II, III и IV степен (2017, 2010, 1999) и е носи­тел на множе­ство държавни награди за изку­ство и кино.

В памет на режисьора

Сева­стопол­ският меж­ду­на­ро­ден фести­вал за докумен­тално кино „Побе­ди­тели заедно”, който е един от най-​големите в Рус­ката феде­рация, вече ще носи името на Вла­ди­мир Мен­шов. Това съобщи пред­се­да­те­лят на Съвета на „Асам­бле­ята на наро­дите от Евра­зия” за сътруд­ни­че­ство в евразийското медийно про­стран­ство, пре­зи­дентът на Евразий­ската ака­демия за теле­ви­зия и радио Валери Рузин.

Мен­шов огла­вява фести­вала от 2015 година, като през това време до 2019 г. „превър­на­хме форума от малък в най-​големия фести­вал за докумен­тал­ното кино в Рус­ката феде­рация”, каза Рузин. Той под­черта, че ежегодно кино­дейци от 35 държави изпращат сво­ите творби за участие.