Печат

Художници ще запечатат на платно 100-годишнината на Коми

По слу­чай 100-​годишнината на Коми Наци­о­нал­ната гале­рия обяви име­ната на худож­ниците, които ще участват в 1-​вото бие­нале на репуб­ли­ката „Новото откри­тие на Севера”. От медий­ния център на Мини­стер­ството на кул­ту­рата на Репуб­лика Коми (РФ) съобщиха, че това лято в репуб­ли­ката ще при­стиг­нат 11 худож­ници от 5 реги­она на Русия. В рам­ките на про­екта съвремен­ните руски худож­ници от водещи гале­рии в стра­ната, рабо­тещи в раз­лични обла­сти на изку­ството, ще могат да се потопят в кул­ту­рата на север­ния регион.

Неве­ро­ят­ните про­стран­ства на Севера, уни­кал­ната при­рода на Коми, исто­ри­ята и кул­ту­рата на тези места са богати източ­ници на вдъх­но­ве­ние за всеки съвреме­нен худож­ник. Всички участ­ници в бие­на­лето са талант­ливи млади автори, които пред­ложиха ориги­на­лен про­чит на темата „Новото откри­тие на Севера” и ще оча­к­ваме с нетърпе­ние тех­ните про­екти”, съобщи дирек­торът на Държав­ния музей за изящни изку­ства „А.С. Пуш­кин” Марина Лошак.

Инте­рес­ното е, че съд­бите на двамата побе­ди­тели в състе­за­тел­ната селекция са свър­зани с Репуб­лика Коми: предците на Устина Яко­влева са от Уст-​Цилма, а Игор Само­лет е възпи­та­ник на Инсти­тута за кул­тура и изку­ство (СГУ) „Пити­рим Сорокин”.

Всички худож­ници са вдъх­но­вени от пред­сто­ящите твор­че­ски „коман­ди­ровки”. Много от тях ще опоз­наят Коми за първи път. Това е уни­кална възмож­ност да открият за себе си още едно природно-​защитено кътче на Русия и да се потопят в спе­ци­ал­ния севе­рен коло­рит и наци­о­нал­ния харак­тер”, отбе­ляза и.д. мини­стър на кул­ту­рата на реги­она Мария Балмастова.

Пла­нира се излож­бата с твор­бите от 1-​вото бие­нале на Коми да бъде открита на 3 сеп­тем­ври 2021 г. на 100-​годишнината на Репуб­лика Коми, (осно­вана на 22 август 1921 г). Орга­ни­за­тори на про­екта са Мини­стер­ството на кул­ту­рата на Репуб­лика Коми и Наци­о­нал­ната гале­рия на РК с под­крепата на Мини­стер­ството на кул­ту­рата на Рус­ката феде­рация и с уча­сти­ето на музея „А.С. Пушкин”.