Печат

Михалков: сериалите погубват руската актьорска школа

В академията на именития режисьор и артист приеха 25 души от над 400 желаещи  

Сери­а­лите, които са вече тол­кова много, до голяма степен погуб­ват рус­ката актьор­ска школа — каза Никита Михал­ков по време на мастър клас за сту­ден­тите от Ака­деми­ята по кинема­тограф­ско и теат­рално изку­ство, чиито рек­тор е Михал­ков, и от други теат­рални вузове. — Защото е елемен­тарно про­сто да про­из­не­сеш текст като в живота и това вече го може прак­ти­че­ски всеки. Защото лип­сата на репе­тици­о­нен период лишава актьора от възмож­но­стта да се усъвършен­ства и да намери у себе се нещо, което по-​рано не е забе­ляз­вал”. Освен това, спо­ред режисьора, медий­ното внима­ние към сери­а­лите кара арти­стите да играят онова, което ще им донесе пари и попу­ляр­ност. При това Михал­ков под­черта, че не е про­тив­ник на сери­а­лите. „Сери­а­лите са спа­сили мно­зина режисьори и актьори. Аз говоря не за осъж­дане на сери­а­лите, а само за опазва­нето на про­фе­си­ята, на това тайн­ство”, отбе­ляза той.

Ака­деми­ята на Никита Михал­ков е съз­да­дена през 2015 г. Тази година бе сед­мата при­емна кампа­ния, която при­ключи на 30 август. „Заяв­ките бяха повече от 400. Моите колеги пъту­ваха по гра­дове и села, оце­ня­ваха актьо­рите, жела­ещи да вля­зат в нашето учебно заве­де­ние. Аз въобще смя­там, че най-​добрата актьор­ска школа е рус­ката. Това, което виждам сега, е доста високо рав­нище, но при нас изис­ква­ни­ята са завишени, каза Никита Михал­ков след изпитите.

По съобще­ние на прес­служ­бата на ака­деми­ята, за актьор­ското ате­лие заявки са подали аби­ту­ри­енти от 53 гра­дове на Русия, както и от Бела­рус, Украйна и Мол­дова. Ака­деми­ята реа­ли­зира програми за про­фе­си­о­нална преподго­товка на актьори, про­дуценти и кино­режисьори в рам­ките на вече при­до­би­тите ква­лифи­кации. Обу­че­ни­ето на сту­ден­тите е безплатно.

Нашата ака­демия се раз­ли­чава от другите учебни заве­де­ния с много лич­ност­ния, инди­ви­дуа­лен под­ход към всеки. Това не е про­сто курс, това е много тясно обще­ство, семейство, което в продълже­ние на една година полу­чава неве­ро­я­тен по каче­ство заряд от информация и възмож­но­сти. За нас е принципно важно всеки, който завършва нашата ака­демия, да има пер­спек­тива — в киното, в театъра, в теле­ви­зи­ята и затова сме много прецизни при под­бора”, казва Михалков.