Печат

Нови имена навлизат в киното

Изда­ни­ята „Бюл­ле­тень кинопро­кат­чика” и „Кино-Театр.Ру” пред­ста­виха рейтинга на най-​популярните млади руски актриси. Любов Аксьо­нова огла­вява кла­саци­ята. Тя е известна по сери­а­лите „Содер­жанки” /​2019 г./ и „Бывшие” /​2016 г./, както и други сери­али с нейно уча­стие, които зри­те­лите харесват.

Дей­но­стта на актри­сите е оце­ня­вана по няколко клю­чови кри­те­рия, сред които общият брой на про­ек­тите с тяхно уча­стие, броят на глав­ните роли, фести­вални награди, касов успех на филмите, както и вър­хови позиции в рейтингите на теле­ви­зи­он­ните канали на филмите с уча­стие на изпълнителките.

Рекорд­ният инте­рес към сери­а­лите с уча­сти­ето на Любов Аксьо­нова й донесе пър­вото място в рейтинга. Послед­ният маща­бен пъл­номет­ражен про­ект с нейно уча­стие е екшън-​комиксът „Майор Гром: Чум­ной Док­тор” /​2021 г./. Както и всички попу­лярни артистки, побе­ди­тел­ката в нашия топ-​лист може да се похвали с вну­ши­те­лен брой главни роли и високи пока­за­тели на уча­стие в рекламни кампа­нии”, каз­ват съста­ви­те­лите на рейтинга.

На второ място е Алек­сандра Бор­тич. Ней­ната победа е благо­да­ре­ние на кино­те­ат­рал­ните релизи с нейно уча­стие. Трета е Ирина Старшен­баум, която спе­чели попу­ляр­ност с уча­сти­ето си в онлайн про­екти, сред които сери­а­лите „Содер­жанки” и „Меди­а­тор” /​2021 г./, както и блок­ба­стърът „Вторже­ние” /​2019 г./

В топ-​10 са Стася Мило­слав­ская, Надежда Михал­кова, Анна Котова-​Дерябина, София Ернст и други актриси. Рейтингът е съста­вен въз основа на филми от 1 яну­ари 2019 г. до 30 юни 2021 г. и събрали спо­ред резул­та­тите от про­жекци­ите над 10 млн. рубли, както и раз­лични онлай много­се­рийни про­екти, излезли по теле­ви­зи­ите в пери­ода от 1 яну­ари до 30 юни 2021 г.