Печат

Във Варна представят книгата "Народната дипломация"

БНР-​Радио Варна пред­ставя книгата „Народ­ната дипло­мация” в исто­ри­ята на рус­ките непра­ви­тел­ствени орга­ни­за­ции на бившия гене­ра­лен кон­сул на РФ във Варна Ана­то­лий Шчел­ку­нов. Съорга­ни­за­тори на съби­ти­ето са Община Варна, Фон­дация „Устой­чиво раз­ви­тие на Бълга­рия”, Сла­вян­ска лите­ра­турна и арти­стична ака­демия, Гене­рално кон­сул­ство на РФ, Историко-​документален депар­тамент на МВнР на РФ, Клуб на при­я­те­лите на Санкт-​Петербург, Съюз на при­я­те­лите на Бълга­рия и Русия. Съби­ти­ето ще се състои на 12 сеп­тем­ври 2021 г. (неделя) от 11.00 часа, в арт салона на БНР-​Радио Варна.

Авторът на книгата — рус­кият дипло­мат и писа­тел, д-​р Ана­то­лий Вик­то­ро­вич Шчел­ку­нов е познат на българ­ската пуб­лика. Той е бивш гене­ра­лен кон­сул на РФ във Варна, поче­тен граж­да­нин на Варна, член на Съюза на писа­те­лите на Русия, автор е на десет книги.

Новата е в съав­тор­ство със Станка Димит­рова, Алек­сандър Коншин-​Рачински, капи­тан I ранг о.р. про­фе­сор д.п.с. Илия Пеев.

Народ­ната дипло­мация е феномен на съвремен­ната меж­ду­на­родна поли­тика, който играе огромна роля за раз­ви­ти­ето на наци­о­нал­ната и меж­ду­на­род­ната сигур­ност. Спе­ци­фич­ният термин „народна дипло­мация” нав­лезе в реч­ника на поли­то­ло­зите и спе­ци­а­ли­стите по меж­ду­на­родни отноше­ния срав­ни­телно отскоро, от няколко десе­ти­ле­тия, но народ­ната дипло­мация при­съства в меж­ду­на­род­ните отноше­ния още от времето на Рим­ската империя.

В наши дни функци­о­нира Меж­ду­на­ро­ден коор­ди­наци­о­нен съвет „Народна дипло­мация за мир”, целта на който е да укрепва дове­ри­ето между наро­дите и пра­ви­тел­ствата, да раз­вива парт­ньор­ството, сътруд­ни­че­ството и доб­ро­съсед­ството и укреп­ване мира на Земята.

Новата книга на Ана­то­лий Шчел­ку­нов е завършващата част на вдъх­но­вя­ващата лите­ра­турна три­логия (наро­до­пси­хо­логи­ческа три­ада), която е положена в дъл­бо­ките основи на българо-​руските отноше­ния през цялата наша обща исто­рия: „Алек­сандър Рачин­ский” (2010), „Дипло­мат Рос­сии” (2016) и „Народ­ная дипло­ма­тия” (2021).