Печат

Културата трябва да гради мостове, а не барикади

Портрет на Достоевски се появи на сграда в Италия

В едно от предгра­ди­ята на Неапол преди дни се появи гигант­ска рисунка — порт­рет на писа­теля Фьо­дор Досто­ев­ски. Той украси фаса­дата на Технико-​индустриалния инсти­тут, за което съобщи губер­на­торът на регион Кампа­ния Вин­ченцо де Лука.

Автор на про­из­ве­де­ни­ето е улич­ният худож­ник Йорит (Jorit). Той е изри­су­вал порт­рета на Досто­ев­ски, съз­да­ден през 1872 г. от Васи­лий Перов. Про­из­ве­де­ни­ето се появява в момент, когато на Запад направо отме­нят рус­ката кул­тура. Затова е инте­ресно защо Йорит е избрал сега да съз­даде този порт­рет. Ето какво спо­деля той пред коре­спон­дент на „РГ-​Неделя”.

- Защо изборът ви падна точно на Досто­ев­ски? Какво посла­ние е зашиф­ро­вано в това произведение?

- Посла­ни­ето ми звучи по след­ния начин: изку­ството трябва да е мост, водещ към диа­лог, а не да про­во­кира стълк­но­ве­ния. С тази творба реших да реаги­рам на опи­тите за цен­зу­ри­ране на курса лекции, посве­тени на Досто­ев­ски, от страна на милан­ския уни­вер­си­тет „Бикока”. За щастие, кура­торът на учеб­ната програма, про­фе­сорът по сла­ви­стика Паоло Нори, успя да отстои позици­ята си и да при­влече внима­ни­ето на обще­стве­но­стта към климата, който напо­следък се появява на Запад по отноше­ние на рус­ката кул­тура. Смя­там подо­бен под­ход за грешен. Не бива да се под­лага на цен­зура автор само защото е рус­нак. Както и не бива да се дели светът на „добри” и „лоши”. Трябва сме­лост, за да се приз­наят греш­ките и от двете страни и да се стигне до съгласие.

- Имате ли любимо про­из­ве­де­ние на Достоевски?

- Вме­сто про­из­ве­де­ние ще цити­рам люби­мия ми цитат: „Кра­со­тата ще спаси света”. Може би това е утопия, но за да се получи резул­тат, дори минима­лен, трябва да се целиш високо в облаците! Нами­рам тази фраза за много сим­во­лична за даде­ния исто­ри­че­ски кон­текст и вяр­вам, че изку­ството е спо­собно да върне на света изгу­бе­ната хармония.

- Спо­ред вас Досто­ев­ски отново ли е актуален?

- Такъв велик писа­тел не само не бива да се под­лага на цен­зура, но и трябва внима­телно да се изу­чава, за да се наме­рят отго­вори на въпроси, които тол­кова ни измъч­ват. Мисля, че това се отнася за цялата руска кул­тура. На рус­наците също бих препоръ­чал повече време да отде­лят за изу­ча­ване на запад­ната мисъл и кул­тура. Това ще ни помогне по-​добре да се раз­бе­рем и да се сближим.

- Сред вашите творби има и порт­рет на Гага­рин, нари­су­ван в под­мос­ков­ския мик­ро­район Трьохгорка. Така вие уве­ко­ве­ча­вате две клю­чови руски личности.

- Да, така е Много се инте­ре­су­вам от Русия, от ней­ната кул­тура и исто­рия. Не– лошо позна­вам рус­ката лите­ра­тура и много ми харе­сват тру­до­вете на Ленин.

Спо­ред мен кул­ту­рата е уни­вер­сално досто­я­ние. Тя трябва да обе­ди­нява и да гради мостове, а не бари­кади. Заедно с мен в Москва, където ме пока­ниха да съз­дам порт­рета на Гага­рин, бяха пока­нени худож­ници от цял свят. Много ми хареса вашата страна и щом стане възможно, бих искал да поканя руски колеги в Ита­лия, за да продължим нашия кул­ту­рен обмен.

- Като тво­рец и европе­йски граж­да­нин какво мислите за текущите събития?

- Убе­ден съм, че Западът говори за този конфликт много опро­стено, като се опитва да манипу­лира съзна­ни­ето. Нека не забра­вяме, че тази исто­рия започна не днес, а преди осем години. Нашата преса не раз­казва за коре­ните и при­чи­ните, както и за 14-​те хиляди заги­нали жители на ЛНР и ДНР. Убе­ден съм, че за да се раз­бере ситу­аци­ята, тя трябва да бъде изу­чена детайлно и стриктно. Само когато се запо­знаем с коре­ните на този конфликт, ще можем да стиг­нем до него­вото раз­реша­ване. Но ако меди­ите продължат да пода­ват информация инфан­тилно и банално, спо­ред мен не може да се оча­ква резултат.

- На какво ще посве­тите след­ващия си проект?

- Предпо­чи­там засега да не говоря за нере­а­ли­зи­рани про­екти, но при всички слу­чаи в него ще е отра­зена темата за мира.