Печат

Коронавирусът ще се превърне в сезонна инфекция

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Коро­на­ви­рус­ната инфекция ще остане в човеш­ката попу­лация като сезонна инфекция. Това заяви спе­ци­а­ли­стът по инфекци­озни забо­ля­ва­ния, съвет­ни­кът на дирек­тора на Цен­трал­ния научно-​изследователски инсти­тут по епи­демио­логия към „Роспо­треб­над­зор”, ака­демик на РАН Вик­тор Малеев в екс­клу­зивно интервю за „Рос­сий­ская газета”.

Той обясни, че новият коро­на­ви­рус при­чи­нява остро респи­ра­торно забо­ля­ване, а за такива инфекции е харак­терна акти­ви­за­ци­ята й в есенно-​зимния период.

Почти всички остри респи­ра­торни вирусни инфекции се акти­ви­рат през сту­де­ния сезон. Да си при­пом­ним „свин­ския” грип, епи­деми­ята през 2010 година. Между другото тя започна през лятото, така че всеки нов вирус може да „стреля” по всяко време на годи­ната. При­пом­ням, че след това ситу­аци­ята се норма­ли­зира и този „свин­ски” щам се превърна в поред­ната раз­но­вид­ност на оби­чай­ния сезо­нен грип, който идва всяка година през есента и зимата”, спо­дели Малеев.

Ака­деми­кът поясни с какво се обяс­нява такава зако­номер­ност: „Обяс­не­ни­ето е про­сто: всички респи­ра­торни инфекции вли­зат в тялото през лига­виците на диха­тел­ните пътища. През зимата, когато е сту­дено, муко­на­зал­ният, тоест локал­ният иму­ни­тет на лига­виците, нама­лява. Ето защо спа­до­вете в темпе­ра­ту­рите са изпи­та­ние за нас, защото започва да страда здра­вата мик­рофлора на носоглът­ката. Тогава за респи­ра­тор­ните вируси идва най-​благодатният период. Малко са хората, които се каля­ват и повиша­ват иму­ни­тета на лига­виците, а тази мярка би била много полезна. През лятото това се прави още по-​лесно”, раз­каза още ака­демик Малеев.

Той също така спо­дели, как ще про­тече вто­рата вълна от епи­деми­ята COVID-​19:

Такъв тота­лен ръст на слу­ча­ите на коро­на­ви­рус, както през пър­вата поло­вина на тази година, най-​вероятно повече няма да има. И в света, и у нас пър­вата вълна все още не е при­клю­чила. И ако в Русия броят на новите слу­чаи е спрял да нараства, като цяло в света все още няма дори пик. Зати­хва­нето на епи­деми­ята още е далеч”, изрази сво­ите предпо­ложе­ния спе­ци­а­ли­стът по инфекци­озни забо­ля­ва­ния. По думите му, съдейки по случ­ващото се в други страни, може да се предпо­ложи, че няма да има такъв пълен ръст на забо­ле­ва­емо­стта като тази пролет”.

Рус­кият учен обясни защо некон­тро­ли­ра­ното уве­ли­че­ние на забо­ле­ва­емо­стта е малко веро­ятно: „Служ­бите на всички държави са нащ­рек и сега те реаги­рат със све­тка­вична ско­рост, когато някъде нещо се случи: въвеж­дат огра­ни­че­ния, изо­ли­рат зара­зе­ните и т.н. Тоест те пра­вят всичко, за да спрат разпро­стра­ня­ва­нето на инфекци­ята. Предпо­лагам, че най-​вероятно по-​нататък коро­на­ви­ру­сът ще се про­явява локално и няма да има голяма вълна”, каза в заклю­че­ние акад. Малеев.