Печат

Създадоха дизелово гориво за Арктика

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Учени от Томск са наме­рили нов начин за про­из­вод­ство на дизе­лово гориво за Арк­тика, съобщи „Рос­сий­ская газета”. За експло­ати­ране на тех­ни­ката в арк­ти­че­ски усло­вия е необ­хо­димо спе­ци­ално неза­мръз­ващо гориво. Поради изчерп­ва­нето на запа­сите от лек нефт обаче, про­из­вод­ството му става все по-​трудно. Изслед­ва­нето е пуб­ли­ку­вано в науч­ното спи­са­ние Oil & Gas Science and Technology — Revue d’IFP Energies Nouvelles. Том­ските химици са дока­зали целе­съоб­раз­но­стта на разши­ря­ва­нето на суро­вин­ната база за про­из­вод­ство на дизе­лово гориво. За тази цел те пред­лагат да се използва тежка дизе­лова фракция и нис­ко­темпе­ра­турна добавка.

Чрез използване на неже­лана, в оби­чай­ния сми­съл, тежка дизе­лова фракция с добавка, може да се получи меж­ду­се­зонно гориво — зимно, а от него арк­ти­че­ско”, раз­каза доцентът по хими­че­ско инже­нер­ство в Том­ския поли­тех­ни­че­ски уни­вер­си­тет Мария Киргина.

В бъдеще химиците пла­ни­рат да уста­но­вят как именно съставът на раз­лич­ните видове дизе­лово гориво влияе върху ефек­тив­но­стта на нис­ко­темпе­ра­тур­ните добавки.