Печат

Ново устройство намалява излъчването от 5G мрежи

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Учени от Урал­ския феде­ра­лен уни­вер­си­тет (УрФУ), Южно­урал­ския държа­вен уни­вер­си­тет (ЮУрГУ) и Наци­о­нал­ната ака­демия на нау­ките на Бела­рус са раз­ра­бо­тили компо­зит за елек­тро­маг­нитна и меха­нична защита. Раз­ра­бот­ката е под­хо­дяща за използване в раз­лични стан­дарти на мобилни мрежи, вклю­чи­телно 4G и 5G, съобщи „Рос­сий­ская газета”.

Мате­ри­алът е изра­бо­тен от евтини компо­ненти: поли­уре­тан и корун­дови зърна (кри­ста­лен алуми­ниев оксид). Благо­да­ре­ние на поли­уре­тана, мате­ри­алът е гъв­кав, а поради корунда — издръж­лив. Послед­ното може да намали ампли­ту­дата на елек­тро­маг­нит­ните вълни и да нама­лява елек­тро­маг­нит­ното излъч­ване, уточ­ниха от прес­служ­бата на УрФУ.

Рабо­тещите елек­три­че­ски уреди съз­да­ват елек­тро­маг­нитно поле, което засяга други уреди. Появя­ват се елек­тро­маг­нитни смуще­ния и шумове, а в резул­тат на това въз­ни­кват раз­лични недо­статъци. Нашият компо­зит осигу­рява нама­ля­ване на ампли­ту­дата на елек­тро­маг­нит­ната вълна повече от 10 пъти”, поясни ръко­во­ди­те­лят на науч­ната група Денис Клигач от ЮУрГУ.

По думите му, новото устройство „развързва” елек­тро­маг­нит­ното вза­и­мо­действие между устройствата и по този начин ели­ми­нира и предот­вра­тява шумове и смуще­ния, като съще­временно осигу­рява на устройствата меха­нична защита при падане и удар, което е дока­зано чрез опити.