Печат

Учени отгледаха моруни от замразени проби

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

В Аст­ра­хан­ска област уче­ните са успели да отг­ле­дат моруни от замра­зени проби. Става дума за био­логи­чен мате­риал, който е бил замра­зен през 2000 година в Под­мос­ко­ви­ето. Мате­ри­алът се е съхра­ня­вал в крио­банка в продълже­ние на цели 20 години.

През 2020 година боима­те­ри­алът е бил размра­зен, а хайверът опло­ден. С отг­леж­да­нето на моруни се занима­ват учени от Кас­пНИРХа (Каспийски науч­но­из­сле­до­ва­тел­ски инсти­тут по рибно стопан­ство). По-​късно рибите ще бъдат пус­нати в есте­стве­ното им место­оби­та­ние, като целта на този про­ект е да се спаси гено­фондът на мору­ните, съобщи меди­ята „Астрахань-​24″.

В края на яну­ари беше съобщено, че уче­ните в Аст­ра­хан­ския държа­вен медицин­ски уни­вер­си­тет раз­ра­бот­ват лекар­ство за тубер­ку­лоза, като за основа се използва камил­ско мляко. От про­дукта уче­ните изва­ждат само пре­чи­сте­ния лак­то­фе­рин и про­теин, който има анти­ви­русни и анти­мик­робни свойства.