Печат

Внедряват изкуствен интелект в московска болница

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Ресур­сен център за уни­вер­сални диза­й­нер­ски и реха­би­ли­таци­онни тех­но­логии и Мос­ков­ската цен­трална кли­нична бол­ница „Св. Алек­сий — мит­ропо­лит Мос­ков­ски” са подпи­сали спо­ра­зуме­ние за научно сътруд­ни­че­ство в раз­ви­ти­ето на мест­ните медицин­ски инду­стри­ални технологии.

С подпи­са­ното спо­ра­зуме­ние бол­ницата „Св. Алек­сий” в Москва ще се превърне в една от пилот­ните инсти­туции за раз­ра­бот­ване и внед­ря­ване на медицин­ски изку­ствен инте­лект, съобщи сайтът „Патриархия.ру”.

На негова основа ще бъдат съз­да­дени про­дукти за подоб­ря­ване на точ­но­стта на диагно­сти­ката в рентге­но­логи­ята и патоморфо­логи­ята, а също за мони­то­ринг на каче­ството на лече­ние на спе­ци­а­ли­сти в бол­ници и поликлиники.

Още през 2020 година нашата бол­ница стана една от първите в Москва, която внедри алго­ритъм на нев­ронна мрежа за разпо­зна­ване на коро­на­ви­русна пнев­мо­ния при про­веж­дане на компютърна томография на белите дро­бове. Сега през 2021 година ние продължа­ваме да разши­ря­ваме тази област”, раз­каза дирек­торът, гла­вен лекар на бол­ницата Алек­сей Заров.

По думите му вклю­ч­ва­нето на бол­ницата в про­екта на единна циф­рова схема на стра­ната, ще разшири възмож­но­стите за лече­ние и диагно­стика на паци­енти, при които по време на хисто­логични изслед­ва­ния е открит рак или други забо­ля­ва­ния. Когато тези паци­енти се свържат с други бол­ници, лека­рите ще могат дистанци­онно да полу­ча­ват циф­рови копия на всички техни документи и снимки от прег­леди, извършени в бол­ницата. Освен това изку­стве­ният инте­лект ще оце­нява тези снимки спрямо най-​важните обла­сти на рака, което ще уве­личи точ­но­стта на диагностиката.

Също така изку­стве­ният инте­лект ще помогне на раз­лични спе­ци­а­ли­сти: терапевти, нев­ро­лози, хирурзи, ортопеди, травма­то­лози да поста­вят диагнози въз основа на набор от симп­томи и пока­за­тели от ана­лизи, като ще изби­рат най-​ефективния метод на лече­ние, ори­ен­ти­райки се на водещи све­товни медицин­ски препоръки.

В рентге­но­графи­ята, обу­че­ната нев­ронна мрежа само­сто­я­телно под­чер­тава подо­зри­телни обла­сти върху нови изоб­раже­ния на орга­ните, като ги оцве­тява в раз­лични цве­тове с точ­ност над 95%. Лека­рят може да се съгласи или не с мне­ни­ето на алго­ритъма на нев­рон­ната мрежа.

В пери­ода на уве­ли­чена забо­ле­ва­емост от COVID-​19 това е осо­бено важно, тъй като върху рентге­но­вите и КТ-​диагностици пада огромна тежест. И при тези усло­вия едни допъл­ни­телни „очи” на изку­стве­ния инте­лект, който не се умо­рява и никога не почива, изобщо не са излишни”, под­черта замест­ник глав­ният лекар по диагно­стика към бол­ницата „Св. Алек­сий” Павел Филистеев.

Към днешна дата изку­стве­ният инте­лект е една от водещите тен­денции в света. В Русия с указ на пре­зи­дента беше одоб­рена Наци­о­нал­ната стра­тегия за раз­ви­тие на изку­стве­ния инте­лект до 2030 г.

Цен­трал­ната кли­нична бол­ница „Св. Алек­сий — мит­ропо­лит Мос­ков­ски” е мул­ти­дис­ци­пли­нарно лечебно заве­де­ние с 280 легла. Това е най-​голямото лечебно заве­де­ние на Рус­ката пра­во­славна църква.