Печат

Iskratel и уралски вуз ще разработват системи за управление

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Компа­ния Iskratel от Сло­ве­ния стана пър­вият чуж­де­стра­нен парт­ньор на Урал­ския научно-​образователен център (НОЦ). Компа­ни­ята, заедно с Урал­ския феде­ра­лен уни­вер­си­тет (УрФУ), ще се занимава с про­екти в областта на системите за управ­ле­ние от раз­ли­чен тип, като съо­т­вет­ното спо­ра­зуме­ние е подпи­сано в нача­лото на юли на Меж­ду­на­род­ното инду­стри­ално изложе­ние „Инно­пром”, съобщи ТАСС.

Това е висо­ко­тех­но­логично предпри­я­тие, което раз­ра­ботва и внед­рява на све­тов­ния пазар раз­лични видове системи за управ­ле­ние, като системно управ­ле­ние на елек­три­че­ско обо­рудване и системно управ­ле­ние на кому­ни­кации. Ние от своя страна имаме Инсти­тут по радио­тех­ника и информаци­онни тех­но­логии в струк­ту­рата на уни­вер­си­тета, и именно между този инсти­тут и Iskratel ще се реа­ли­зи­рат обра­зо­ва­телни про­екти, тоест обу­че­ние на инже­нери при раз­ра­бот­ване на тези системи за управ­ле­ние”, раз­каза пър­вият заместник-​ректор на Урал­ския феде­ра­лен уни­вер­си­тет (УрФУ) Сергей Кортов.

Той отбе­ляза, че съвмест­ният про­ект на УрФУ и предпри­я­ти­ето от Сло­ве­ния би тряб­вало да при­влече повече сту­денти от тази страна в урал­ския вуз. Парт­ньо­рите пла­ни­рат да участват в съвместни изслед­ва­ния и раз­ра­ботки в областта на еко­логи­ята на град­ската среда и инду­стри­ята, новата енергия, новите мате­ри­али и тех­но­логии. Пред­ста­ви­те­лите на Iskratel орга­ни­зи­рат и спе­ци­ални кур­сове за сту­денти от УрФУ по акту­ални теле­кому­ни­каци­онни тех­но­логии, 5G мрежи и интер­нет. Освен това спе­ци­а­ли­зи­ра­ните препо­да­ва­тели и учени от урал­ския вуз, ще могат да обу­ча­ват в предпри­я­тия и дъщерни друже­ства на сло­вен­ската компа­ния Iskratel.

Спо­ра­зуме­ни­ето ще поз­воли на сту­ден­тите от спе­ци­а­ли­зи­ра­ните програми на Инсти­тута по радио­е­лек­тро­ника и информаци­онни тех­но­логии на УрФУ, да се възполз­ват от възмож­но­стта да преми­нат прак­ти­че­ско обу­че­ние и по-​нататъшна работа в мест­ното пред­ста­ви­тел­ство на групата „Искра-​УралТел”.

Спо­ра­зуме­ни­ето е подпи­сано от пър­вия заместник-​ректор на уни­вер­си­тета Сергей Кор­тов и гене­рал­ния дирек­тор на Iskratel Желко Пулич.

Меж­ду­на­род­ното промиш­лено изложе­ние „Инно­пром” се про­веде от 5 до 8 юли в Ека­те­рин­бург за 11-​ти път и събра около 12 хиляди руски и меж­ду­на­родни участ­ници от Герма­ния, Вели­ко­бри­та­ния, Япо­ния, Индия, Канада, Тайланд, Южна Африка, Сло­ве­ния, Чехия, Казах­стан, Арме­ния, Бела­рус и др. Общо 23 големи чуж­де­странни делегации са при­съствали на форума, като най-​голямата сред тях бе на парт­ньора на изложе­ни­ето — Италия.