Печат

Оптимизираха 3D принтер за части в автомобилната индустрия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Руски учени опти­ми­зи­раха кон­струкци­ята на руски 3D прин­тер, с помощта на който се про­из­веж­дат части за аеро­кос­ми­че­с­ката и автомо­бил­ната инду­стрия. В резул­тат на това стана възможно да се намали времето за тях­ното про­из­вод­ство с до 50%, както и да се намали тег­лото на про­дукта с 40% в срав­не­ние с кла­си­че­с­ките кон­струкции. Това съобщиха от прес­служ­бата на Мини­стер­ството на обра­зо­ва­ни­ето и науката.

Уче­ните са отпе­ча­тали възли за съвремен­ното маши­но­стро­ене с опти­ми­зи­рани харак­те­ри­стики — тръ­бата на охла­ди­тел­ната система, която се използва в маши­ните, е полу­чена изцяло чрез селек­тивно лазерно топене (SLM). Про­из­вод­ството на такава част е възможно само чрез адитивни методи, тъй като дебе­ли­ната на сте­ната на про­дукта е 0,3 мм, а за съще­ству­ващите ана­лози — 2 мм.

С помощта на 3D печата и адитив­ните тех­но­логии спе­ци­а­ли­стите са съз­дали про­дукти и струк­тури с уни­кални свойства. В същото време тях­ната форма и вътреш­ната им струк­тура са раз­ра­бо­тени за спе­ци­фични про­из­вод­ствени усло­вия. Използ­вайки матема­ти­че­ски алго­ритми, уче­ните са опти­ми­зи­рали части и струк­тури по такъв начин, че про­дук­тите да са по-​леки, по-​здрави и по-​надеждни от сво­ите аналози.

Уче­ните са ана­ли­зи­рали меха­нич­ното пове­де­ние на раз­лични видове клетъчни струк­тури, иден­тифици­рали са възможни огра­ни­че­ния при про­из­вод­ството на изде­лия с помощта на адитивни про­из­вод­ствени методи и потвър­дили ефек­тив­но­стта на използва­нето на клетки в сложни структури.

Изслед­ва­ни­ята на рус­ките учени се извършват като част от реа­ли­зи­ра­нето на стра­теги­че­ския про­ект „Мате­ри­али на бъдещето”, който е част от феде­рал­ната програма на Мини­стер­ството на обра­зо­ва­ни­ето и нау­ката на Русия „При­о­ри­тет 2030″. В момента екип от учени тества режими на 3D печат от бронз и мед, които могат да се използ­ват за ракетни двига­тели. Също така се про­веж­дат и експе­рименти с печат от маг­не­зи­еви сплави и чист волфрам.