Печат

В Санкт Петербург е доставен лед на над 500 хиляди години

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

В север­ната сто­лица на Русия, Санкт Петер­бург, е доста­вен лед на над 500 хил. години от Антарк­тида. Изслед­ва­нето му ще поз­воли да се събе­рат много нови и уни­кални данни за клима­тич­ните процеси, про­ти­чащи на Земята. Това съобщи прес­служ­бата на Арк­ти­че­ския и Антарк­ти­че­ския изсле­до­ва­тел­ски инсти­тут, цити­рана от ТАСС.

Ледът, който е доста­вен с науч­но­експе­дици­он­ния кораб „Ака­демик Треш­ни­ков” в Санкт Петер­бург е на над 560 хиляди години. Леде­ният блок бе успешно вдиг­нат от мор­ска дъл­бо­чина 3453 метра на антарк­ти­че­с­ката станция „Восток”. Изслед­ва­ни­ята на древ­ния лед ще се извършват в Санкт Петер­бург. Те ще помогнат за съби­ра­нето на уни­кални данни за клима­тич­ните процеси, про­ти­чащи на Земята в продълже­ние на няколко мили­она години.

Така рус­ките учени ще могат да рекон­стру­и­рат темпе­ра­тур­ния режим, вул­ка­нич­ната и слън­че­вата актив­ност, състава на атмо­сфе­рата, която е била на Земята преди повече от 500 хиляди години. Полу­че­ните данни ще помогнат за изграж­да­нето на модели на евен­ту­ално изме­не­ние на климата в бъдеще.

След­ващата година поляр­ните учени пла­ни­рат да извле­кат проби от дол­ните сло­еве на лед­ник на повече от 1 милион години.