Печат

Законодателите се заеха с екстремизма

На 17 август Вър­хов­ният съд на Русия удо­вле­твори иска на Гене­рал­ния про­ку­рор Игор Крас­нов като забрани дей­но­стта и призна за екс­тремистко меж­ду­на­род­ното обще­ствено движе­ние „Аре­стант­ско углавно един­ство” (АУЕ). В хода на съдеб­ното засе­да­ние е уста­но­вено, че АУЕ е добре струк­ту­ри­рана и управ­ля­вана орга­ни­за­ция — мла­дежко движе­ние с екс­тремистка насо­че­ност. Уста­но­вено е, че в рам­ките на движе­ни­ето и в негов

Печат

В Нидерландия ще открият паметник на руски летец

В Наци­о­нал­ния музей на авиаци­ята „Ави­одром” в нидер­ланд­ския град Лели­стад ще бъде открит бюст на рус­кия летец Иван Смир­нов. По време на Пър­вата све­товна война той е един от пио­не­рите на бой­ната авиация на Рус­ката импе­рия, а след рево­люци­ята става пилот на леген­дар­ната ави­о­компа­ния KLM, съобща­ват от фонд „Рус­ский мир”, с чиято под­крепа е направен

Печат

Руското географско дружество чества 175 години

То е учре­дено по повеля на импе­ра­тор Нико­лай І през 1845 г. и е най-​старата орга­ни­за­ция, която действа непрекъс­нато от осно­ва­ва­нето си досега. Глав­ната задача на друже­ството било да изпрати най-​добрите млади сили за все­ст­ранно изу­ча­ване на род­ната земя. Друже­ството е едно от най-​старите след париж­ката асоци­ация на геогра­фите, бер­лин­ската и

Печат

Русия създава целогодишна станция в Антарктида

На засе­да­ние на пра­ви­тел­ството в сряда преми­ерът на РФ Михаил Мишу­стин съобщи, че е подго­т­вен про­ект на стра­тегия за раз­ви­ти­ето на дей­но­стта на РФ в Антарк­тида до 2030 година. Про­ектът ще поз­воли да се модер­ни­зира струк­ту­рата на станци­ите, да се съз­даде въз основа на сезон­ната полева база „Рус­ское” целого­дишно действаща антарк­ти­ческа станция