Печат

От склад на ресурси Сибир ще се превърне в развит регион

По иде­ята на Шойгу между Крас­но­ярск и Братск може да бъде съз­да­ден промиш­лен център „Мед и елек­тро­ника” — на тази тери­то­рия има възмож­ност „не само за добив, а и за дъл­бока пре­ра­ботка на мед и редки метали за про­из­вод­ство на родна про­дукция с висока доба­вена стой­ност. Новото предпри­я­тие ще бъде едно от най-​големите в света по пре­ра­ботка на въг­ле­во­до­роди и най-​голямото за про­из­вод­ство на хелий.

В същия район

Печат

В Чувашия обявиха Година на изтъкнатите земляци

Идната 2022 година е обявена в Чувашия за Година на изтък­на­тите зем­ляци — известни хора, родом от репуб­ли­ката. Гла­вата на реги­она Олег Нико­лаев под­крепи пред­ложе­ни­ето на Обще­стве­ния съвет. Нико­лаев каза, че това пред­ложе­ние е логично продълже­ние на Годи­ната на паметта и сла­вата в стра­ната и Годи­ната, посве­тена на тру­до­вия подвиг на строителите

Печат

Двете столици могат да станат единна агломерация

Стро­и­тел­ството на висо­ко­ско­ростна маги­страла Москва-​Санкт Петер­бург може да обе­дини двете сто­лици в единна град­ска агломе­рация /​обединяване на насе­лени пунк­тове с тесни стопан­ски, тру­дови и кул­турно битови връзки — бел. ред./. Това обяви мини­стърът на стро­и­тел­ството и жилищно-​комуналното стопан­ство Ирек Фай­зу­лин по време на Московския

Печат

Баба Йома от Коми влезе в "Приказната карта на Русия"

Във фолк­лора на коми-​зъряните и коми-​пермяците образът на Баба Йома е много­зна­чен. Тя е пази­телка на зър­не­ните рас­те­ния, на хляба, стопанка на фло­рата и фау­ната, на гората. Тя живее в гъста гора в къщичка на кокоши крака. Всъщ­ност Баба Йома е коми името на знаме­ни­тата Баба Яга, която при­съства във фолк­ло­рите на раз­лични народи под различно