Печат

Михаил Мишустин се отчете пред Думата

Повишаване качеството на живота на всеки човек е главната цел на правителството

На 22 юли преми­ерът на Русия Михаил Мишу­стин се отчете пред Думата за рабо­тата на пра­ви­тел­ството за 2019 година. Това бе пър­вият отчет на пред­се­да­теля на пра­ви­тел­ството отка­кто е на този пост. Преди нача­лото пред­се­да­те­лят на Думата Вяче­слав Вло­дин пред­ложи на Мишу­стин да включи в разго­вора и профил­ните мини­стри, но премиерът

Печат

В Русия ще се гласува три дни

Рус­ката изби­ра­телна система е готова за реа­ли­за­ция на много­дневно гла­су­ване, заяви на 21 юни зам.-председателят на ЦИК на Русия Нико­лай Булаев. „Тази норма е удобна за изби­ра­те­лите и изби­ра­тел­ната система е готова за реа­ли­за­ци­ята й”, каза Булаев, цити­ран от ТАСС. Той под­черта, че зада­чата на избо­рите е да се чуе мне­ни­ето на мно­зин­ството, а

Печат

Дегтярьов тръгна на работа като губернатор

В Хабаровск го посрещнаха митингуващи

На 20 юли пре­зи­дентът Вла­ди­мир Путин пред­ложи на депу­тата от Думата от фракци­ята на ЛДПР Михаил Дег­тя­рьов поста временно изпъл­ня­ващ длъж­но­стта губер­на­тор на Хаба­ров­ския край. Той благо­дари на държав­ния глава за дове­ри­ето и в сряда замина за Хаба­ровск, за да встъпи в новата си длъжност.

Съще­временно с