Печат

Русия не изпадна в колапс заради коронавируса и санкциите

Това заяви преми­ерът на РФ Михаил Мишу­стин на спе­ци­ал­ната сесия на дис­ку­си­он­ния клуб „Вал­дай”. „Ние успяхме да вземем пред­вид уроците от тази сложна ситу­ация и, раз­бира се, полу­чихме безце­нен опит към днеш­ния ден. Сега водим бит­ката с коро­на­ви­руса системно, без изхвър­ля­ния и шокове. Пра­ви­тел­ството раз­бира какво трябва да прави в ико­номи­ката, здра­веопазва­нето, другите клю­чови сфери. Има възмож­ност да се

Печат

Изкуствен интелект издирва престъпници

Програмата по издир­ване на серийни пре­стъп­ници, съз­да­дена въз основа на изку­ствен инте­лект, е най-​новата при­до­бивка на След­стве­ния коми­тет на РФ (СК на РФ), каза в интервю за „Изве­стия” ръко­во­ди­те­лят на НИИ по кри­ми­на­ли­стика СК на РФ Алек­сей Бес­со­нов. Спе­ци­а­ли­стите са раз­ра­бо­тили алго­ритъм, поз­во­ля­ващ да се направи порт­рет на пре­стъп­ника. По

Печат

В Архангелск ще строят пациент-хотел

В Архангелск се пла­нира изграж­да­нето на хотел за паци­енти, които идват от други гра­дове за изслед­ва­ния или медицин­ски проце­дури, съобщи в своя Telegram-​канал губер­на­торът на реги­она Алек­сандър Цибул­ски. Пре­дви­жда се осеме­таж­ната сграда да се издигне до медицин­ското градче. Спо­ред про­екта под­лез ще свързва хотела с Архангел­ската областна

Печат

Садят дръвчета в чест на новородени московчани

През октом­ври в Москва продължава семейно-​екологичният про­ект „Нашето дръвче”. От нача­лото на октом­ври до първите дни на ноем­ври в сто­лицата ще бъдат поса­дени 5 хиляди дръв­чета в чест на ново­ро­дени и мос­ков­чани до три години. По данни на прес­служ­бата на депар­тамента по при­ро­доползване и опазване на окол­ната среда на Москва про­ектът е