Печат

"КосмоСтарт - 2023" - форум на поколенията

В Пре­зи­дент­ската биб­лио­тека в Москва се състоя общо­рус­кият форум „Кос­мо­Старт — 2023″. В него участваха пред­ста­ви­тели на Мини­стер­ството на нау­ката и висшето обра­зо­ва­ние, на „Рос­кос­мос”, а също така директно от орбита на въпроси на участ­ници отго­во­риха кос­мо­навти, които в момента рабо­тят на МКС.

„Форумът „Кос­мо­Старт” вече не е само добра тра­диция, но и форум на поко­ле­ни­ята. Уче­ниците, които през 2016 г. за първи път

Печат

В Петербург ще открият мемориал на жертвите на геноцида

В Гат­чин­ски район на Ленинград­ска област завършва изграж­да­нето на мемо­ри­а­лен комплекс в знак на почит към мир­ните граж­дани на СССР, заги­нали по време на Вели­ката оте­че­ствена война, съобщава РГ. Както отбе­ляза зам.-началникът на управ­ле­ни­ето на пре­зи­дента на РФ по обще­стве­ните про­екти, зам.-председател на Рус­кото военно-​историческо

Печат

Едно много дълго завръщане

Преди няколко месеца зооза­щит­ници от Твер наме­рили изгу­било се в малък гор­ски парк куче — порода „Овчарка”. То било с наший­ник, зна­ело няколко команди и ста­нало ясно, че това е нечий домашен любимец. Зооза­щит­ниците го при­брали и започ­нали да пус­кат в соци­ал­ните мрежи сним­ката му и съобще­ния за спа­ся­ва­нето му, за да могат стопа­ните на животното

Печат

За малките участници в движението

В няколко големи руски града — Москва, Махач­кала, Яро­славл, Крас­но­дар и Орен­бург, тази сед­мица започ­наха да се откри­ват първите школи за „Без­опас­ност на движе­ни­ето”. Това става с експерт­ната под­крепа на МВР и на сдруже­ни­ето „Млади инспектори”.

Мини­стер­ството на обра­зо­ва­ни­ето и нау­ката в Даге­стан реши обу­че­ни­ето да се орга­ни­зира на базата на