Печат

Авторът на „Бессмертный полк“ осъществи нов проект

По повод 80-​годишнината от побе­дата на Съвет­ската армия в Ста­линград­ската битка иници­а­торът на шестви­ето с порт­рети на фрон­то­ваци „Бес­смерт­ный полк“, жите­лят на Тюмен Гена­дий Ива­нов пред­ложи нова идея – „Бес­смерт­ный авто­полк“. Спо­ред вете­рана от МВР авто­ше­стви­ето ще под­крепя солидни дати от Вели­ката оте­че­ствена война. През фев­ру­ари про­ектът стар­тира със Ста­линград, ще продължи през август, в

Печат

Денис Мелниченко от Туапсе създава мемориал на героите от СВО

В проекта се включват ковачи от цялата страна

Вече няколко месеца автоме­ха­ни­кът от Туапсе Денис Мел­ни­ченко, за когото рабо­тата с желязо е хоби, прави мемо­риал в памет на заги­на­лите в бое­вете за осво­бож­де­ни­ето на Дон­бас. Тримет­ро­вата компо­зиция е нарекъл „Смерч журав­лей”. Иде­ята „зара­зила” мно­зина ковачи от раз­лични кът­чета на стра­ната и

Печат

Руско семейство е под руините в Турция

Мини­стер­ството на стро­и­тел­ството на РФ е готово да помогне на Турция и Сирия при въз­ста­но­вя­ва­нето на сгра­дите след земе­т­ресе­ни­ето, като изпрати необ­хо­ди­мите спе­ци­а­ли­сти, съобщи в сряда мини­стър Ирек Фай­зу­лин, цити­ран от ТАСС. Сега въпро­сът се син­хро­ни­зира с пра­ви­тел­ството и МЧС.

Сътруд­ници на Мини­стер­ството на извън­ред­ните ситу­ация (МЧС)

Печат

В Калуга доброволци шият дрехи за участниците в СВО

В Калуга доб­ро­волци шият дрехи и бельо за бойците, които участват в спе­ци­ал­ната военна опе­рация в Украйна. Марина Корол­кова е орга­ни­за­тор и ръко­во­ди­тел на това добро дело, наме­рило под­крепа и от мест­ните депу­тати. С уча­сти­ето на ръко­во­ди­теля на град­ското само­управ­ле­ние на Калуга Юрий Мои­сеев и на зам.-председателя на Град­ската дума Сергей