Печат

Автоколона от коли за смет ще измине 11 хил. км.

На 29 сеп­тем­ври в Татар­стан ще при­стигне авто­ко­лона от коли за смет, които участват в еко­логич­ната акция „Чиста страна 2.0″. Тя се про­вежда в рам­ките на наци­о­нал­ния про­ект „Еко­логия” в раз­лични гра­дове на При­волж­кия феде­ра­лен окръг. Град Наба­реж­ние Челни също е вклю­чен в про­екта. На жите­лите му ще бъде демон­стри­рано как за секунди ками­онът за смет пре­връща големи отпадъци в трески. На най-​малките зри­тели ще им