Печат

Руското географско дружество чества 175 години

То е учре­дено по повеля на импе­ра­тор Нико­лай І през 1845 г. и е най-​старата орга­ни­за­ция, която действа непрекъс­нато от осно­ва­ва­нето си досега. Глав­ната задача на друже­ството било да изпрати най-​добрите млади сили за все­ст­ранно изу­ча­ване на род­ната земя. Друже­ството е едно от най-​старите след париж­ката асоци­ация на геогра­фите, бер­лин­ската и лон­дон­ската орга­ни­за­ции. Днес пре­зи­дент на Рус­кото географ­ско друже­ство е мини­стърът на отбра­ната на РФ гене­рал Сергей Шойгу. Пред­се­да­тел на насто­я­тел­ството е Вла­ди­мир Путин.

Юби­леят бе отбе­ля­зан със залп от оръ­ди­ето на Пет­ропав­лов­ската крепост в Санкт Петер­бург. И сега глав­ната задача на Рус­кото географ­ско друже­ство е пълно изу­ча­ване на рус­ката земя. За целта са били орга­ни­зи­рани експе­диции в Сибир, Средна Азия, Далеч­ния изток, Антарк­тида — всичко около 3 хиляди похода. Към днешна дата в друже­ството чле­ну­ват над 23 хиляди души. То има поде­ле­ния в стра­ната и в чужбина.

Пред­се­да­те­лят на Съвета на феде­раци­ята Вален­тина Мат­ви­енко поздрави чле­но­вете на Рус­кото географ­ско друже­ство с про­фе­си­о­нал­ния им праз­ник. На сайта на Съвета на феде­раци­ята Мат­ви­енко отбе­ляза, че Рус­кото географ­ско друже­ство е осно­вано върху цен­но­сти като обичта и грижов­ното отноше­ние към род­ната земя, жела­ни­ето да бъде тя по-​добре изу­чена и да се запази за потомците. „Искрено желая вдъх­но­ве­ние, нови откри­тия и несе­к­ваща енергия!”, пише Вален­тина Матвиенко.

На 19 юли Бан­ката на Русия пусна паметна среб­ърна монета с номи­нал 1 рубла в чест на 175-​годишнината на Рус­кото географ­ско дружество.