Печат

Навални е срам за Русия

Руснаците защитават ветерана Игнат Артьоменко  

Тре­тото засе­да­ние на съда по обви­не­ние в кле­вета на Алек­сей Навални срещу вете­рана от Вели­ката оте­че­ствена война Игнат Артьоменко на 16 фев­ру­ари при­ключи неоча­к­вано бързо. Но то не бе послед­ното. Окон­ча­телно реше­ни­ето на съда ще бъде огла­сено на 20 фев­ру­ари. Като се има пред­вид пред­ход­ната съдимост на Навални, държав­ното обви­не­ние поиска окон­ча­телно нака­за­ние във вид на 3,5 години в коло­ния общ режим и глоба от 950 хиляди рубли, а защи­тата пле­дира за пре­кра­тя­ване на делото. В. „Изве­стия” поиска мне­ни­ето на експерти. Спо­ред тях думите на блогъра не са тол­кова без­обидни, както иска да ги изкара защи­тата. Обви­не­ни­ето смята за дока­зан фактът, че оскърб­ле­ни­ето на вете­рана е част от после­до­ва­телна кампа­ния по изопа­ча­ване на исто­ри­че­с­ката истина и под­копа­ване на осно­вопо­лагащите цен­но­сти на побе­дата на наро­дите на Русия във Вели­ката оте­че­ствена война. Уми­сълът на под­съди­мия става оче­ви­ден, когато се про­чете биографи­ята му и се чуят наци­о­на­ли­ти­че­с­ките му изказва­ния. Той напри­мер нарича наци­о­на­лизма напълно народна идео­логия, отбе­ляза в речта си про­ку­рорът Ека­те­рина Флорова.

Адво­катът на под­съди­мия Олга Михай­лова посочи, че двама експерти линг­ви­сти са опре­де­лили изказва­ни­ята на Навални срещу вете­рана — „пре­да­тел”, „под­ли­зурко” и „позор за стра­ната” като оценъчни и поиска пре­кра­тя­ване на делото. Самият Игат Артьоменко не при­съства в залата. Той се отказа от уча­стие в процеса, защото на пре­дишно засе­да­ние му прилоша.

В писмо в под­крепа на вете­рана излезе Рус­кият съюз на вете­ра­ните: „Срав­не­ни­ето (на Игнат Артьоменко) с пре­да­тел е оскър­би­телно за всички руски фрон­то­ваци, недопу­стимо е за стра­ната побе­дила фашизма”.

Освен това в цяла Русия върви флашмоб в под­крепа на вете­ра­ните от вой­ната, в който участват хиляди хора, вклю­чи­телно известни арти­сти, режисьори, пред­ста­ви­тели на биз­неса и на обще­ствени орга­ни­за­ции. Полз­ва­те­лите на соци­ал­ните мрежи „ВКон­такте”, Instagram и други поста­вят сним­ката на вете­рана Игнат Артьоменко с всич­ките му награди и надпис „Я/​Мы Игнат”.

Прес­сек­ре­та­рят на пре­зи­дента на РФ Дмит­рий Пес­ков комен­тира съдеб­ния процес за кле­вета, насо­чена срещу вете­рана Игнат Артьоменко и катего­рично заяви, че в Русия вете­ра­ните от Вели­ката оте­че­ствена война „най-​малкото не бива да се оскърбяват”.

Пове­де­ни­ето на Навални е преми­слена про­во­кация, смята пред­се­да­те­лят на Наци­о­нал­ния акти­ко­рупци­о­нен коми­тет, член на Съвета за пра­вата на човека към пре­зи­дента на РФ Кирил Каба­нов. „Така той нама­лява броя на при­върже­ниците си — хората от по-​възрастното поко­ле­ние не са съгласни с него и се разгра­ни­ча­ват. Но него­вата задача е да раз­клати ситу­аци­ята. Той се опитва да пре­диз­вика у хората нена­вист към властта и обще­ството, при това без да пред­лага нещо в замяна. Ние имаме общи све­тини, неза­ви­симо от пар­тий­ните раз­ногла­сия. А една от зада­чите на него­вия про­ект е да раз­руши нашите общи цен­но­сти. Това се отнася до отноше­ни­ето към Вели­ката оте­че­ствена война и вете­ра­ните. Това е пред­наме­рено заиг­ра­ване с мла­дото поко­ле­ние, жела­ние да накара мла­дежите да се усъм­нят в цен­но­стите на по-​възрастните поко­ле­ния”, отбе­ляза той.

Блогърът Алек­сей Навални е под­съдим не само по резо­нанс­ното дело за оскърб­ле­ние на вете­рана от Вели­ката оте­че­ствена война Игнат Артьоменко, но и по-​рано е осъден два пъти за моше­ни­че­ство и раз­хище­ние на сред­ства в осо­бено големи размери. След­стве­ният коми­тет на РФ раз­следва и ново дело по отноше­ние на Навални — за похар­чени за лични нужди събрани от пожерт­во­ва­ния средства.