Печат

Русия ще защити своя суверенитет

„Този избор (на народа) сме задължени да защи­тим от вся­ка­кви опити от външна намеса. Не можем да допус­нем как­вито и да било удари по суве­ре­ни­тета на Русия, по правото на народа да бъде стопа­нин на земята си”, каза пре­зи­дентът на РФ Вла­ди­мир Путин в сряда по време на срещата с лиде­рите на пар­ламен­тар­ните фракции. Той отбе­ляза, че по този въпрос пар­ламен­тар­ните фракции демон­стри­рат общи под­ходи. Пре­зи­дентът раз­чита, че и занапред те ще заемат твърда и уве­рена държав­ни­ческа позиция. „Смя­там, че подобна пат­ри­о­тична спло­те­ност е необ­хо­дима, още повече за водещите пар­тии, които имат свои тра­диции, идео­логия и реално вли­я­ние в обще­ството”, каза държав­ният глава и при­зова посто­янно да се поддържа този авто­ри­тет, като се работи не само с при­върже­ниците, но и с опо­нен­тите, с поли­ти­че­ски неутрал­ните хора.

Путин акцен­тира, че избо­рите за Държав­ната дума през 2021 година трябва да са на кон­ку­рентна основа: „Всички сме заин­те­ре­со­вани избо­рите да преми­нат открито, честно, достойно, на висока кон­ку­рентна основа”. Той посочи, че това е важно както за пар­ламен­тар­ните пар­тии, така и за не пред­ста­ве­ните в Думата сили, които ще участват във вота. Това е важно преди всичко за изби­ра­те­лите, които ще „опре­де­лят резул­та­тите от кампа­ни­ята”, резюмира президентът.

Във видео срещата с Вла­ди­мир Путин, който беше в Ново Огорьово, участваха ръко­во­ди­те­лите на фракци­ята на ЛДПР Вла­ди­мир Жири­нов­ски, на КПРФ Гена­дий Зюга­нов, на „Спра­вед­лива Русия” Сергей Миро­нов, на „Единна Русия” Сергей Неве­ров, както и пред­се­да­те­лят на Думата Вяче­слав Воло­дин и пър­вият зам.-ръководител на пре­зи­дент­ската адми­ни­страция Сергей Кириенко.