Печат

Марката "Made in Moscow" влиза в Шереметиево

20 фирми от сто­лицата ще пред­ста­вят свои стоки в безмит­ните мага­зини на летище Шереме­ти­ево под мар­ката „Made in Moscow”, съобщи зам.-кметът на Москва Ната­лия Сергу­нина, цити­рана от „Рос­сий­ская газета”. Раз­хо­дите, свър­зани с пред­ста­вя­нето на сто­ките, поема Мос­ков­ският експор­тен център. Сро­кът на действие на програмата е една година. „Това е нов начин за под­крепа на мос­ков­ските експортни фирми. Освен полу­ча­ване на гран­тове и суб­си­дии, уча­стие в биз­нес мисии, в големи чуж­де­странни изложби и конфе­ренции, сто­лич­ните про­из­во­ди­тели ще могат да пред­ста­вят сто­ките си в безмит­ните мага­зини. Смя­таме, че мар­ката „Made in Moscow” ще при­влече не само чуж­де­странни потре­би­тели, но и потенци­ални чуж­де­странни контр­агенти”, каза Ната­лия Сергунина.

Сто­ките ще бъдат под­ре­дени на спе­ци­ални щан­дове с мар­ката „Напра­вено в Москва” и със спе­ци­а­лен дизайн. Пове­чето от под­бра­ните с кон­курс (13 от 20 фирми) са от хра­ни­тел­ната промиш­ле­ност, четири про­из­веж­дат суве­нири, а три — козметика.

Експортът на хра­ни­тел­ната и пре­ра­бот­ващата промиш­ле­ност на Москва през януари-​декември 2020 година в срав­не­ние с ана­логич­ния период на 2019 година е нарас­нал с 11% и е достиг­нал $600 мили­она. Обемът на експорт на мос­ков­ска козме­тика (сред­ства за коса, шампо­ани, тоалетна вода, парфюми и дез­одо­ранти) за първите 11 месеца на 2020 година е $333 милиона.