Печат

"Союз МС-18" е наречен в чест на Гагарин

Кора­бът „Союз МС-​18″, който в момента е на подгот­ви­те­лен етап преди да достави чле­но­вете на 65-​ата експе­диция до Меж­ду­на­род­ната кос­ми­ческа станция, получи името Юрий Гага­рин, пише на сайта на „Рос­кос­мос”. Пускът на кораба е пла­ни­ран за 9 април.

Името на Юрий Гага­рин вече укра­сява повърх­но­стта на екранно-​вакуумната топло­изо­лация на бито­вия отсек на кораба. Освен това на пред­ния обте­ка­тел на ракетата-​носител ще бъде поста­вена офици­ал­ната сим­во­лика на чества­нето на 60-​годишнината от полета на Юрий Гага­рин”, отбе­лязва прес­служ­бата на „Роскосмос”.

Пре­диш­ният старт с името Юрий Гага­рин на „Союз-​ТМА” е бил на 5 април 2011 година в чест на 50-​годишнината от нача­лото на прак­ти­че­ското раз­ви­тие на пило­ти­ра­ната космонавтика.

На 1012 април на ВДНХ в Москва ще се състои меж­ду­на­род­ният фести­вал „Пора в кос­мос”, посве­тен на подвига на Юрий Гага­рин. В рам­ките на фести­вала ще се про­ве­дат видеомо­стове, които ще свържат участ­ници от Русия с пред­ста­ви­тели на Франция, Сър­бия, Индия, Арме­ния и други страни.