Печат

Автоколона от коли за смет ще измине 11 хил. км.

На 29 сеп­тем­ври в Татар­стан ще при­стигне авто­ко­лона от коли за смет, които участват в еко­логич­ната акция „Чиста страна 2.0″. Тя се про­вежда в рам­ките на наци­о­нал­ния про­ект „Еко­логия” в раз­лични гра­дове на При­волж­кия феде­ра­лен окръг. Град Наба­реж­ние Челни също е вклю­чен в про­екта. На жите­лите му ще бъде демон­стри­рано как за секунди ками­онът за смет пре­връща големи отпадъци в трески. На най-​малките зри­тели ще им поз­во­лят да сед­нат на корми­лото на тези огромни машини.

Участ­ниците в автопро­бега ще се запоз­наят със системите за отчи­тане и кон­трол на отпадъците от обра­зу­ва­нето им до пре­ра­бот­ката във вто­рична про­дукция. „Татар-​информ” съобщава, че до 29 сеп­тем­ври авто­ко­ло­ната ще пре­одо­лее около 3 хиляди км. и ще премине през 11 реги­она на РФ. От Набе­реж­ние Челни коло­ната ще замине за Удмур­тия, Баш­ки­рия, Челя­бинск и Екатеринбург.

Следва да се отбе­лежи, че Татар­стан е регион лидер в изпъл­не­ние на феде­рал­ния про­ект „Опазване на уни­кал­ните водни обекти” в рам­ките на наци­о­нал­ния про­ект „Екология”.