Печат

В Русия бързо намериха замяна на SWIFT

В Санктпе­тер­бург­ския държа­вен уни­вер­си­тет раз­ра­бот­ват руска меж­ду­на­родна пла­тежна система SWIFT. Спо­ред съобще­ние на прес­служ­бата на вуза пре­дви­жда се програм­ният код и базата данни да се разпре­де­лят между страните-​участнички в програмата. Системата, пред­ложена от петер­бург­ските учени, поз­во­лява да се избегне такъв риск като непра­во­мерно изклю­ч­ване на бан­ката от финан­сови съобще­ния. Съще­временно самата идея за разпре­де­ле­ние на дан­ните става гарант за надежд­ност и без­опас­ност на системата. Спо­ред раз­ра­бот­чиците тази тех­но­логия ще поз­воли на бан­ките да водят по-​независима политика.

Трябва да се отбе­лежи, че в Русия вече има ана­лог на SWIFT. Той е съз­да­ден по поръчка на регу­ла­тора. Алтер­на­тивна система за обмен на данни между бан­ките има и в Китай. Освен това има ана­лози, насо­чени към реша­ване на кон­кретни задачи. Неот­давна стана известно за раз­ра­ботка на система за обмен на пре­води между бан­ките на Русия и Индия.

В поне­дел­ник пред­се­да­те­лят на Цен­трал­ната банка на Русия Елвира Наби­улина говори пред депу­та­тите в Думата. Тя съобщи, че санкци­ите са отря­зали от разплаща­ния в резервни валути по-​голямата част от рус­ката ико­номика — банки и компа­нии. „Когато през 2014 г. за първи път се появи заплаха от изклю­ч­ване от SWIFT, ние раз­ра­бо­тихме СПФС на Бан­ката на Русия, която работи по стан­дар­тите на SWIFT. Към нея могат да се при­съе­ди­нят и вече са се при­съе­ди­нили чуж­де­странни участ­ници, които имат инте­рес от работа с руски парт­ньори. Сега полз­ва­тели на СПФС са 52 чуж­де­странни орга­ни­за­ции от 12 страни”, каза Набиулина.

Тя под­черта, че санкци­ите са отря­зали от разплаща­ния в резервни валути по-​голямата част от рус­ката ико­номика. „За нас е важно да раз­ви­ваме плаща­ни­ята в наци­о­нални валути. В това отноше­ние също сме подго­т­вени, не започ­ваме на празно място. Вече бяха стар­ти­рани и се раз­ви­ваха дву­странни про­екти с редица страни. Сега водим прего­вори с парт­ньори от чуж­бина, за да може кол­кото е възможно по-​бързо да се норма­ли­зира ситу­аци­ята с разплаща­ни­ята”, каза Елвира Набиулина.

Освен това пред­се­да­те­лят на Цен­трал­ната банка на Русия заяви, че Русия ще оспо­рва по съде­бен ред замра­зя­ва­нето на акти­вите на стра­ната в чуж­бина. „Това е безпреце­дентно замра­зя­ване за злат­ния валу­тен резерв, подгот­вяме искове и сме готови да ги пред­ста­вим. Защото това е безпреце­дентно в све­то­вен мащаб”, каза Набиулина.

По оценка на мини­стъра на финан­сите на РФ Антон Силу­а­нов бло­ки­рани са около 300 мили­арда долара. Неза­ви­симо от това от регу­ла­тора отбе­ляз­ват, че след замра­зя­ва­нето на акти­вите Русия има достатъ­чен обем резерви в злато и юани.