Печат

В Петербург започна пролетното почистване на паметниците

То е тра­дици­онна иници­а­тива на Държав­ния музей на град­ската скулп­тура, който е един­стве­ното в Русия музейно учре­жде­ние, занима­ващо се с изу­ча­ване, опазване и рестав­рация на памет­ници на монумен­тал­ното изку­ство в открита град­ска среда.

Акци­ята стар­тира от памет­ника на Ленин на Фин­ланд­ската гара, съобщи ТАСС. „Преди всичко става дума за изми­ване на монумен­тите — пояс­ня­ват от музея. — Започ­ваме от памет­ника на Ленин, където е инста­ли­рано скеле, за да е удобно за рестав­ра­то­рите”, уточ­ня­ват от музея. Спо­ред спе­ци­а­ли­стите памет­ни­кът е в добро състо­я­ние и засега не се нуж­дае от рестав­рация или друга намеса. Зада­чата на рестав­ра­то­рите е да вземат проби, за да се про­вери доколко има при­з­наци на „брон­зова болест”.

Памет­ни­кът на Ленин е открит на 7 ноем­ври 1926 г. на Фин­ланд­ската гара, където през април 1917 г. Ленин се завръща от емиграция и про­из­нася реч, известна като „Апри­л­ски тезиси”. Автори на монумента са скулп­торът Сергей Евсеев и архи­тек­тите Вла­ди­мир Шчуко и Вла­ди­мир Герл­фрейх. По време на Вели­ката оте­че­ствена война памет­ни­кът е бил покрит със защитно съоръже­ние, което е премах­нато през април 1945 г. Монументът се смята за едно от първите изтък­нати про­из­ве­де­ния на монумен­тал­ната скулп­тура от съвет­ския период.

В наве­че­ри­ето на Деня на побе­дата ще бъде отде­лено внима­ние на памет­ниците, свър­зани с Вели­ката оте­че­ствена война, сред които са напри­мер Але­ята на геро­ите в Мос­ков­ския парк на побе­дата, памет­ни­кът на маршал Лео­нид Гово­ров и други. „Тра­дици­онно ще измием и „Мед­ният кон­ник”. Обик­но­вено пра­вим това за Деня на града — 27 май, но тази година може би датата ще се промени, за да засияе памет­ни­кът за рож­де­ния ден на Петър Първи — 9 юни — отбе­ляз­ват от музея, допъл­вайки, че съв­сем скоро е бил реста­ври­ран памет­ни­кът на Петър Велики на Сенат­ския площад.